Głogówek: Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
Numer ogłoszenia: 177145 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161701 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głogówek, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek, woj. opolskie, tel. 77 4069900, 4069915, faks 77 4069906.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) remont pomieszczeń budynku w zakresie: wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, remont posadzek, ścian i sufitów, montaż umywalek, baterii, muszli ustępowych, lamp, gniazd i włączników, montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych. Szczegółowy opis elementów wyżej wymienionych stanowią załączniki Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany i Nr 2 przedmiar robót, 2) wyposażenie obiektu (szczegółowy opis elementów zgodnie z załącznikiem nr 8.1 do SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.21.30-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275209,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ