Olsztyn: Analiza po realizacyjna w zakresie kontrolnych badań akustycznych dla potwierdzenia wpływu zmodernizowanych dróg wojewódzkich na klimat akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej, w celu weryfikacji zasięgów hałasu, dla Projektów: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława wraz z ul. Lubawską w Iławie 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo
Numer ogłoszenia: 177083 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152043 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5346265 w. 22, faks 089 5399876.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Analiza po realizacyjna w zakresie kontrolnych badań akustycznych dla potwierdzenia wpływu zmodernizowanych dróg wojewódzkich na klimat akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej, w celu weryfikacji zasięgów hałasu, dla Projektów: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława wraz z ul. Lubawską w Iławie 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: analiza porealizacyjna w zakresie kontrolnych badań akustycznych dla potwierdzenia wpływu zmodernizowanych dróg wojewódzkich na klimat akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej, w celu weryfikacji zasięgów hałasu, dla Projektów: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława wraz z ul. Lubawską w Iławie, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: W zakres niniejszego sprawozdania wchodzi pomiar hałasu wraz z pomiarami towarzyszącymi (pomiar natężenia ruchu, pomiar prędkości potoku pojazdów, pomiar warunków meteorologicznych). 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90742100-1 wykonanie studiów wykonalności, usługi doradcze, analizy, opinie i ekspertyzy. 1.4. Rodzaj zamówienia: usługa. 1.5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Część 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława wraz z ul. Lubawską w Iławie Część 2- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa Część 3- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od 1 do 3 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 1.6. Informacje dotyczące podwykonawców: Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej z kluczowych części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonywania podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, powoła się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, na zasoby podwykonawców zobowiązany jest do podania w ofercie nazw (firm) tych podwykonawców. 1.7. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.8. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty wariantowe zostaną odrzucone..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.74.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Analiza porealizacyjna w zakresie kontrolnych badań akustycznych dla potwierdzenia wpływu zmodernizowanych dróg wojewódzkich na klimat akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej, w celu weryfikacji zasięgów hałasu, dla Projektów: 1)Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława wraz z ul. Lubawską w Iławie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Analiza porealizacyjna w zakresie kontrolnych badań akustycznych dla potwierdzenia wpływu zmodernizowanych dróg wojewódzkich na klimat akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej, w celu weryfikacji zasięgów hałasu, dla Projektów: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Analiza porealizacyjna w zakresie kontrolnych badań akustycznych dla potwierdzenia wpływu zmodernizowanych dróg wojewódzkich na klimat akustyczny terenów zabudowy mieszkaniowej, w celu weryfikacji zasięgów hałasu, dla Projektów: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ