Łódź: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 33 W ŁODZI UL. JANOSIKA 136 - ROBOTY DODATKOWE
Numer ogłoszenia: 176977 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Gimnazjum nr 33, ul. Janosika 136, 92-108 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6794650, faks 42 6794650.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 33 W ŁODZI UL. JANOSIKA 136 - ROBOTY DODATKOWE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dodatkowego są roboty, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 01.10.2015 r. nr 2/2015. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 33 W ŁODZI UL. JANOSIKA 136.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.27.20-8, 45.21.22.21-1, 45.23.24.51-8, 45.11.27.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58384,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę