Zakopane: BZP.271.80.2015 świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Zakopane
Numer ogłoszenia: 176853 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane , ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2020448, faks 018 2020448.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP.271.80.2015 świadczenie w 2016 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Zakopane.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2016 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Zakopane w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r. poz.1529 z póżn. zm ). W przypadku zmiany w trakcie realizacji usług będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące, bez konieczności aneksowania umowy 3.1.Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe a)zwykłe przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; b)zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane listowe najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; c)polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; d)polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym e)polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym f)polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym. 3.2. Przez paczki pocztowe rozumie się a)zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii krajowe i zagraniczne b)priorytetowe rejestrowane najszybszej kategorii krajowe i zagraniczne 3.3. Wymiary przesyłek listowych: gabaryt A przesyłki o wymiarach: -minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm -maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm; gabaryt B przesyłki o wymiarach: -minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, -maksimum: suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Przyjmuje się tolerancje wszystkich wymiarów 2 mm. 3.4.Miejscem nadania przesyłek będą placówki Wykonawcy znajdujące się na terenie Miasta Zakopane. 3.5.Miejscem dostarczania przesyłek wysyłanych oraz zwrotów będzie siedziba Zamawiającego znajdująca się w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Zakopanem. 3.6.Usługi pocztowe objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą z uwzględnieniem a)aktualnie obowiązujących przepisów prawa regulujących wykonywanie usług pocztowych, b)regulaminu świadczenia usług Wykonawcy z tym, że postanowienia tego regulaminu sprzeczne lub nie dające się pogodzić z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie, nie będą miały zastosowania, c)wymagań wynikających z SIWZ. 3.6.Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich dostarczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy. 3.7.Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego przez placówkę nadawczą, przez którą przesyłka została nadana, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 kwietnia w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. 2013 poz. 545). 3.8.W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu pozostawienia pierwszego awizo; w tym terminie przesyłka jest awizowana powtórnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata (zgodnie z art. 150 Ordynacji podatkowej bądź art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego). 3.9.Zamawiający wymaga, aby punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych), znajdowały się na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej. Zamawiający wymaga, aby w celu zabezpieczenia tajemnicy korespondencji ww punkty odbioru posiadały odpowiednie oznakowanie, były fizycznie wyodrębnione i służące wyłącznie do obsługi usług pocztowych punkty te nie mogą służyć prowadzeniu równolegle innej działalności gospodarczej. 3.10.Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie rozliczeniowym stanowić będzie suma opłat za faktyczną ilość przesyłek nadanych oraz zwróconych, w oparciu o dokumenty nadawcze i oddawcze. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie usług zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT. 3.11.Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług określonego przez zamawiającego na dzień 01 stycznia 2016 r. zobowiązany jest pisemnie nie później niż w dniu 04 stycznia 2016 r. do godziny 12 00 poinformować zamawiającego o adresie placówki wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Zakopane w której będą przechowywane i odbierane przesyłki awizowane.) Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w ww. terminie Wykonawca sporządza powtórnie zawiadomienie po upływie 7 go dnia o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 3.12Przesyłki listowe rejestrowane będą przez Zamawiającego do książki nadawczej prowadzonej w 2 egzemplarzach z czego oryginał otrzyma wykonawca a kopię zamawiający. 3.13.Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi przekazywania ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów przesyłek pocztowych Zamawiającemu, przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku. 3.14.Przesyłki pocztowe będą opłacane w formie opłat skredytowanych z dołu zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej siwz. 3.15.Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy. 3.16.Wykonawca powinien określić cenę jednostkową brutto każdej przesyłki pocztowej i każdego zwrotu, wymienionych w zestawieniu rodzajowym stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ. 3.17Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście zrealizowaną usługę zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi przez wykonawcę . Jeżeli całkowita wartość zrealizowanego zamówienia będzie niższa od ceny ofertowej brutto, to Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną część usługi. 3.18.Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo Pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r. poz.1529 z póżn. zm.). 3.19Do przesyłek wychodzących z Urzędu Miasta Zakopane używane będą koperty i opakowania własne Zamawiającego. Waga przesyłki określona będzie przez wykonawcę w momencie jej otrzymania od zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczanie na kopertach żadnych innych napisów poza oznaczeniami zamieszczonymi przez nadawcę oraz informacji o opłacie operatora 3.20. Wykonawca wskaże numery telefonów kontaktowych i numery faks oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia w tym wskaże przedstawiciela Wykonawcy który będzie pełnił rolę Opiekuna klienta w stosunku do zamawiającego. 3.21Bieżące ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia ( za wyjątkiem ustaleń finansowych) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy opiekunem klienta. 3.22.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.23.Zamawiający informuje, że 1) nie będzie dzielił przesyłek na dwa strumienie nadań tj. na obszar województwa małopolskiego oraz na pozostały obszar, 2)dopuszcza możliwość nanoszenia przez zamawiającego dodatkowego oznaczenia literowego na stronie adresowej przesyłki, 3) nie dopuszcza sytuacji w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu zamawiającego w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż zamawiający, 4) nie jest w stanie podać ilości przesyłek, które maja być nadawane za pośrednictwem operatora wyznaczonego. Zamawiający z uwagi na przedmiot swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących doręczeń i dlatego może stwierdzić w oparciu o dotychczasowe doręczenia, że znaczna ilość przesyłek( co najmniej 30 procent ) będzie objęte obowiązkiem nadawania za pośrednictwem operatora wyznaczonego 5) zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta umowa, ustali sposób wskazywania przesyłek których nadanie musi nastąpić w dniu odbioru u operatora wyznaczonego..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony cenami jednostkowymi wykaz rodzajowy przesyłek stanowiący załącznik nr 2a do siwz ( ceny podane w załączniku będą podstawą rozliczania za świadczone usługi)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art.144 ust.1 ustawy zamawiający uprzejmie informuje, ze przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku; -działania siły wyższej; -w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dotyczących zakresu świadczonych usług (wprowadzenie nowych usług, rozszerzenie lub modyfikacja usług obecnych), -zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa -gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków; -okoliczności leżących po stronie zamawiającego spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz wartość i zakres rzeczowy umowy; -ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) z zastrzeżeniem ,że zmianie ulegną ceny brutto ceny netto pozostaną bez zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakopane.eu pod linkiem Zamówienia publiczne postępowania poniżej wartości art.11.8
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Referat Gospodarczy Urząd Miasta Zakopane ul.Kościuszki 13 34-500 Zakopane.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Biuro ds zamówień publicznych pok.8 Urząd Miasta Zakopane ul.Kościuszki 13 34-500 Zakopane.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie