Ciechanowiec: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec
Numer ogłoszenia: 176547 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Ciechanowcu , ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie, tel. 086 2771145, faks 086 2771066.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do zbiorników samochodów użytkowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciechanowiec. Zamówienie obejmuje sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) zgodnego z normą PN-EN 228:2013-04 oraz PN-EN 590:2013-12 w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej: a) Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1 500 litrów b) Olej napędowy ON - 12 000 litrów 2. Wykonawca zapewni do obsługi zamówienia co najmniej 1 stację benzynową położoną w granicach administracyjnych Ciechanowca, która jest czynna co najmniej od godz. 7:30 do 15:30 w dni powszednie oraz posiada w ciągłej sprzedaży etylinę bezołowiową Pb95 i olej napędowy ON. 3. Podana ilość paliwa jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń Wykonawcy z tego powodu. Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia musi być dostępny w dni powszednie przez cały rok. 5. Zamawiający będzie mógł korzystać z całej sieci stacji paliw jeżeli Wykonawca posiada więcej niż jedną stację. 6. Wykonawca zapewni rozliczanie bezgotówkowe w PLN fakturą zbiorczą z wyszczególnieniem transakcji (data zakupu, ilość, cena 1 litra paliwa oraz jego rodzaju i wartości zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu, z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego samochodu). Rozliczenie będzie następowało na koniec miesiąca, termin płatności 21 dni od daty sprzedaży. 7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające jakość paliwa zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, a w szczególności z badania zawartości siarki..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przedłożyć - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu lub spadku podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec pokój nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec pokój nr 15 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie