Tczew: Bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 176825 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. , faks

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - w formularzu cenowym przedstawiono orientacyjne ilości planowanych do zlecenia usług. Natomiast fizycznie zabiegi będą zlecane zależnie od bieżących potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i rozliczane będą w/g zaoferowanej stawki jednostkowej - w ramach posiadanych środków w planie finansowym Zamawiającego. Podane ilości należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnych wielkości przedmiotu zamówienia - nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego, - zabiegi będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania zlecenia. Wykonawca w miarę możliwości przystąpi do robót w dniu otrzymania zlecenia, - rozliczanie następować będzie fakturami wystawionymi po wykonaniu zakresu z danego zlecenia w oparciu o sprawdzoną wcześniej przez Zamawiającego ewidencję wykonanych usług oraz protokoły odbioru, - czas trwania prac zależeć będzie od stopnia trudności i zakresu robót. Zakres i czas wykonania usług ustali każdorazowo zamawiający z Wykonawcą, - po wykonaniu usługi należy oczyścić teren z wszelkich pozostałości po przeprowadzonych pracach (np. wycięte gałęzie), - przy świadczeniu usług nie dopuszcza się pozostawiania nieczystości w pasie drogowym na okres nocy. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco usuwać i wywozić zgromadzone nieczystości, - zaoferowana stawka będzie stała bez względu na porę roku, godzinę oraz miejsce wykonywania usługi, - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wobec osób trzecich, do których dojdzie podczas świadczenia usług. Usługi muszą być prowadzone przy zachowaniu następujących zasad: Wszystkie zabiegi i cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Wszelkie cięcia w koronach drzew należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wyciętych gałęzi w dniu wykonywania prac. Zakres robót: - cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) w koronach drzew - usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. - cięcia pielęgnacyjne (korygujące) - niwelujące wady korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, (np. w koronach topól), które przeprowadza się w celu zlikwidowania zagrożeń dla mieszkańców. Polegają one m. in.: na obniżeniu wysokości drzew, odciążeniu konarów, korekcie statyki poprzez odciążenie części korony, usunięciu gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę. Maksymalnie do 30 % masy korony. - cięcia pielęgnacyjne prześwietlające - cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę, wykonywane w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa. Cięcia techniczne w koronach drzew mają na celu dostosowanie istniejącego drzewostanu do warunków zabudowy, dopuszczenie światła dziennego do mieszkań, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymanie w należytym stanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych. Maksymalnie do 30 % masy korony. - zabezpieczenie ran drzewa środkami grzybobójczymi w kolorze zielonym lub brązowym; - usunięcie i utylizacja gałęzi z uprzątnięciem terenu. Zamawiający będzie miał prawo do wnoszenia uwag do prowadzonych prac. Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do zaleceń Zamawiającego na każdym etapie realizacji zlecenia. W protokole odbioru niezbędne będzie szczegółowe określenie lokalizacji przyciętych drzew. Jeżeli w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów zostanie nałożona kara administracyjna, Zamawiający będzie prawem regresu dochodził jej od Wykonawcy. W przypadku wykonywania usług z naruszeniem zasad zawartych w niniejszym zamówieniu lub SIWZ (zamówienia podstawowego) Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej (zgodnie z § 5 ust 2 oraz § 7 umowy)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA