Warszawa: Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie w 2015 roku- teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 4 i Nr 5. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/79/15
Numer ogłoszenia: 176159 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159703 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie w 2015 roku- teren Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 4 i Nr 5. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/79/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację, robót związanych z bieżącym utrzymaniem - 270 budynków komunalnych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i lokali komunalnych w 180 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w sprawności technicznej w zakresie prac dotyczących branży ogólnobudowlanej: roboty stolarsko-ślusarskie, szklarskie i zduńskie oraz inne prace naprawcze konieczne do utrzymania nieruchomości w sprawności technicznej. Szczegółowa lokalizacja, rodzaj i zakres prac, wynikające z bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem nieruchomości w sprawności technicznej, a których Zamawiający obecnie nie może przewidzieć, będą określane sukcesywnie z chwilą ich wystąpienia, zleceniami przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w poszczególnych Administracjach Obsługi Mieszkańców, zwanych dalej w skrócie AOM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określają dokumenty stanowiące integralną część siwz: przedmiar Załącznik Nr 8; Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 9; Wykazy adresowe budynków Załącznik Nr 10; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 11 oraz projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym i drukami Załącznik Nr 12..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.45.30.00-7, 45.44.10.00-0, 45.26.26.30-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110998,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ