Lubin: Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Numer ogłoszenia: 176693 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lubin , ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 076 7468129, 7468277, faks 076 7468287.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Urządzenie oświetleniowe, w przypadku niniejszego zamówienia stanowi zespół elementów składający się ze źródła światła zamontowanego w oprawie oświetleniowej wraz z konstrukcją wsporczą, na której jest zamontowana oprawa , linią zasilającą od szafy sterującej do słupa, szafą oświetleniową i przyłączem elektroenergetycznym zasilającym szafę sterowniczą..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium: 5 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego. - załącznik do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania umowy, w sytuacji gdy jej realizacja nie będzie możliwa, przez m.in.: A/ wystąpienie kolizji prowadzonych robót z uzbrojeniem podziemnym nie oznaczonym na mapie, B/ w przypadku zmiany danych lub przekształcenia podmiotu (strony umowy-Wykonawcy), C/ w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na roboty objęte umową; D/ niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, E/ przypadki losowe ( awarie urządzeń, zniszczenia wywołane przez wiatrołomy, wyładowania atmosferyczne itp.) F/ możliwość wystąpienia zamówień dodatkowych mogących mieć wpływ na realizację umowy, G/ zmiana podwykonawcy za zgodą zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, H/ powierzenie podwykonawcom za zgodą Zamawiającego innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy, Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski , ul.Kilińskiego 10, pokój Nr 106.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski, ul.Kilińskiego 10, pokój Nr 106.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie