Bielsko-Biała: Budowa boiska i bieżni o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5
Numer ogłoszenia: 176155 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122157 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 033 4971497, faks 033 4971786, 8227539.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska i bieżni o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska i bieżni o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: - robót demontażowych, - oczyszczenia terenu (zdjęcie humusu), - boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, - dostawy i montażu wyposażenia boiska (bramki, siatki, tablice z koszami itp.) - piłkochwytów o wys. 4m i 6m z siatki polipropylenowej wokół boiska, - bieżni o nawierzchni poliuretanowej, - chodników z kostki brukowej, - odwodnienia i drenażu terenu wraz z odprowadzeniem zebranych wód do istniejącej kanalizacji deszczowej, - humusowania terenu z obsianiem trawą, - uporządkowania terenu budowy; - transportu, gruzu, złomu, nadmiaru materiału ziemnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 453834,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ