Myślenice: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka w miejscowości Brzezowa oraz drogi K1931 - ul. Dębowa i ul. 21-go Stycznia w Dobczycach - roboty uzupełniającee
Numer ogłoszenia: 177031 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 2721733, faks 012 2721733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K1932 Banowice - Brzezowa - Kornatka w miejscowości Brzezowa oraz drogi K1931 - ul. Dębowa i ul. 21-go Stycznia w Dobczycach - roboty uzupełniającee.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: - roboty przygotowawcze i roboty ziemne, - kanalizacja deszczowa, - ułożenie krawężników i obrzeży, - wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudową, - wykonanie poszerzeń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227229,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę