Polkowice: Budowa i przebudowa ulicy Nagietkowej w Polkowicach, obręb IV miasta Polkowice (etap 1 i etap 2)
Numer ogłoszenia: 176557 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141081 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 84 74 121, faks 076 72 46 780.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa ulicy Nagietkowej w Polkowicach, obręb IV miasta Polkowice (etap 1 i etap 2).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i przebudowę ulicy NAGIETKOWEJ w obrębie IV miasta Polkowice w zakresie budowy i przebudowy nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z sieciami: kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, teletechnicznej w ramach zadania: Budowa dróg na terenie gminy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.32.00-1, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2593843,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ