Limanowa: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające III
Numer ogłoszenia: 176861 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 18 337 20 54, faks 18 337 10 41 , strona internetowa www.miasto.limanowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej (Kontrakt 1) w ramach realizacji Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa - zamówienie uzupełniające III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające nie objęte zamówieniem podstawowym w ramach kontraktu nr 3.JRP.2014 z dnia 25.03.2014r. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, które były przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: 1. Kanały z rur typu PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi 2. Kanały z rur typu PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi 3. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbami szczelności 4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbami szczelności 5. Odtworzenie dróg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA