Wieliczka: Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Wieliczce - budowa odwodnienia terenu
Numer ogłoszenia: 176397 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147079 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce, ul. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 250 11 90, 278 20 10, faks 12 278 20 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Wieliczce - budowa odwodnienia terenu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: odwodnienie terenu w ramach zadania: Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w Wieliczce. Zamówienie obejmuje następujące roboty: rozebranie ścieków z elementów betonowych - 134,03mb, rozebranie przepustów rurowych 2 ,71m3, ułożenie kanałów z rur PCV Fi 200mm - 11,32m na podłożach i obsypkach z kruszyw naturalnych ułożenie kanałów z rur PCV Fi 400mm - 92,74m na podłożach i obsypkach z kruszyw naturalnych, budowa studzienek ściekowych Fi 500mm - szt 1 budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Fi 1000mm - szt 3 wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami 249,34m2 Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz STWiOR. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację zadnia zadania w całości w roku 2016. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Materiały i urządzenia równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od jakości określonego w SIWZ materiału lub urządzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych przez Projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz posiadać będą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9, 45.25.56.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33263,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ