Chybie: Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zad. 3 - budowa kanalizacji sanitarnej
Numer ogłoszenia: 176171 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 152759 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, woj. śląskie, tel. 33 856 10 96, faks 33 854 50 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji wybudowanego w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zad. 3 - budowa kanalizacji sanitarnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kompletnych podłączeń - przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w ilości 93 szt. o łącznej długości 2.235 m. Zakres robót realizowany będzie na terenie Gminy Chybie w części sołectwa Chybie i sołectwa Mnich. Przyłącza będą wykonywane w rejonie następujących ulic: Kolejowa i Pogodna w Chybiu oraz Braterska, Cieszyńska, Kochanowskiego, Kopernika, Krótka, Moniuszki, Wojska Polskiego oraz Żwirki i Wigury w Mnichu. Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC Dz200-Dz160 PVC, kielichowych łączonych na uszczelkę ze ścianką litą jednowarstwową, klasy S (SN8, SDR34) - tereny drogowe, klasy N (SN4, SDR41) - tereny zielone oraz studni rewizyjnych o średnicy od 315 do 600 mm. Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy określony jest w uproszczonej dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1, przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 2 oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykaz nieruchomości do podłączenia zawiera załącznik nr 10 do specyfikacji. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również sporządzenie indywidualnie dla każdej posesji szacunkowego wyliczenia (kosztorys wstępny) oraz kosztorysu powykonawczego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 948771,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ