Sanok: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Markowce - II Etap
Numer ogłoszenia: 176387 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok , ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Markowce - II Etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Markowce - II Etap, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót. (budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 250 mm - dł. 939 mb, sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 200 mm - dł. 4817 mb, sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm - dł. 1970 mb, wraz z montażem studni z tworzyw sztucznych i betonowych, montażem rur ochronnych na skrzyżowaniach z gazociągami i kablami energetycznymi, przewierty pod drogami powiatowymi oraz gminnymi, odbudowę dróg i placów, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm - dł. 679 mb - szt 101, przebudowa sieci gazowej PE o średnicy 63 mm - dł. 22 mb). 2. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Jeżeli załączona do SIWZ dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne obejmują szerszy zakres - do wyceny należy przyjmować zakres robót ujęty w przedmiarze robót. 3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane prace. 4. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oferta powinna również zawierać: a) Wypełnione formularze stanowiące załączniki do SIWZ (kosztorys ofertowy -załącznik Nr 1 do SIWZ, Wypełnione formularz oferty-załącznik nr 4 do SIWZ, oświadczenie-załącznik nr 5 i 7 do SIWZ, wykaz robót-doświadczenie-załącznik nr 6 do SIWZ, wykaz osób-załącznik nr 8 do SIWZ) b) W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru powinny zostać dołączone do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku konieczności dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiany wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót , przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów ( silne mrozy poniżej -20oC, opady powyżej 200 mm/mies.) b) siły wyższej. 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego: a) wstrzymanie robót przez zamawiającego, 3) konieczność wykonania robót dodatkowych. 4) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Pozostałe zmiany: Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy świadczeniami, 3. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę; d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej zdefiniowanej to zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa. W przedstawionych zdarzeniach w przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Warunki zmian: wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok; IV piętro, pok. 401 w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok; II piętro, pok. 201 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakres robót ujęty w postępowaniu planowany do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie