Katowice: Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki.
Numer ogłoszenia: 176961 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Katowice , ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2593302, faks 32 2593303.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego pomiędzy ulicą Kościuszki (poprzez istniejącą boczną Kościuszki) i ulicą Wita Stwosza przez wybudowanie połączenia drogowego dla potrzeb istniejącego i przyszłego budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1.budowy nowego odcinka drogi gminnej o parametrach ulicy klasy technicznej D (dojazdowa), na którą składają się: -jezdnia o nawierzchni bitumicznej, -chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, -zatoka postojowa dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej, -zjazdy na drogi boczne o nawierzchni z kostki betonowej, -przejście wyniesione o nawierzchni z kostki betonowej, 2.budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanego układu drogowego, 3.budowy oświetlenia ulicznego dla projektowanego układu drogowego, 4.przebudowy kabli energetycznych kolidujących z projektowanym układem drogowym, 5.przebudowy infrastruktury teletechnicznej, 6.przebudowy istniejącego ogrodzenia, 7.wykonania umocnienia skarpy, 8.wycinki drzew, 9.zagospodarowania terenów zielonych (humusowanie wraz z obsianiem trawą), 10.nasadzenia zieleni urządzonej, 11.wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu, 12.montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu - bariery ochronne. Dodatkowe uwagi i informacje Zamawiającego, obowiązki Wykonawcy i warunki wykonywania robót stanowiące integralną częśćopisu przedmiotu zamówienia określone zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 3 096 639,52-zł.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.23.32.00-1, 45.23.13.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.23.00-5, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium przetargowe 60 000,- słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Ofertę na formularzu oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, II. Informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usłu. Uwaga:W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego jak wyżej, w informacji tej należy również podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku). III. Dowód wniesienia wadium. IV. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty kalkulację ceny ofertowej - komplet Kosztorysów Ofertowych, sporządzonych w cenach netto na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. V. Oferty wspólne 1) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia będzie oceniana łącznie, co oznacza, że w szczególności: w zakresie posiadanych środków - zsumowaniu będą podlegały środki finansowe, którymi dysponują wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie , których wysokość łącznie nie będzie niższa niż określona w pkt III.3.5) ogłoszenia lub których zdolność kredytowa będzie nie mniejsza niż określona w pkt III.3.5) ogłoszenia. 4) W przypadku, gdy Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o zamówienie jest konsorcjum w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania dokumenty wymienione w pkt III.4.2)ogłoszenia oraz pkt III.4.3 ogłoszenia (o ile dotyczy) należy przedstawić dla każdego z partnerów konsorcjum osobno. 5) W przypadku, gdy Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o zamówienie jest spółka cywilna, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania dokumenty wymienione w pkt III.4.2 ogłoszenia a także III.4.3 ogłoszenia (o ile dotyczy) należy przedstawić dla każdego ze wspólników spółki osobno, z tym że: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy przedstawić osobno dla spółki w zakresie podatku VAT i osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS należy przedstawić osobno dla wspólników spółki oraz w przypadku, gdy spółka cywilna zobowiązana jest do odprowadzania składki ZUS - również dla spółki. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz robót budowlanych, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składają w/w Wykonawcy wspólnie. 7) Dokumenty, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej określone w pkt III.4.4. ogłoszenia wraz z ofertą winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. VI. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VII. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga załączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia; - charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że oddane zostaną do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - zgodnie z wzorem - Załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice 40-098 pok. 467 Koszt SIWZ - 25,81 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, Katowice 40-098 pok. 364.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 pzp. z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2a..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie