Warszawa: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - roboty uzupełniające - słupki blokujące typu SYRENKA
Numer ogłoszenia: 176987 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 50 00, faks 22 443 50 04 , strona internetowa www.wilanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Branickiego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - roboty uzupełniające - słupki blokujące typu SYRENKA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie słupków blokujących U-12c typu Syrenka wzdłuż ulicy Branickiego, zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia Przyjęto: Słupki żeliwne U-12c typu SYRENKA, wzór tradycyjny w zakresie północnego wlotu ulicy Sarmackiej - 18 szt. Słupki żeliwne U-12c typu SYRENKA, wzór współczesny w pozostałym zakresie - 196 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA