Łomianki: Budowa ulicy Michałowicza w ramach zadania: Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza - zad. 2/13.
Numer ogłoszenia: 177163 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łomianki , ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 7686301, faks 22 7686302.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Michałowicza w ramach zadania: Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza - zad. 2/13..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulicy Michałowicza w ramach zadania: Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza w Łomiankach w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Wymagania w stosunku do wykonawcy: Wykonawca przystępujący do przetargu przed złożeniem oferty powinien dołożyć należytej staranności w sprawdzeniu zgodności przedmiaru robót ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich niezgodności Zamawiającemu. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy. Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie .Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ 7-10..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7, 45.23.32.62-3, 45.23.32.90-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 , poz.231) Zamawiający żąda: W przypadku gdy zostały zaoferowane przez Wykonawcę materiały równoważne - wykaz produktów/materiałów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp. podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 2b ustawy Pzp. odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 2 wzoru umowy Na podstawie art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym powyżej (tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych lub wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego), 2) w przypadku zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych Zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonania, 3) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) przewiduje się również możliwość zmiany umowy z przyczyn innych niż wskazanych powyżej, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, pomimo zachowania należytej staranności, 5) w przypadku wystąpienia okoliczności zmian obowiązujących przepisów prawa określających wysokość stawki podatku VAT mogą ulec zmianie stawki wynagrodzenia dla poszczególnych prac wskazanych w kosztorysie ofertowym. 3. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt. 5) niniejszego paragrafu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki pok. nr 1.- na pisemny wniosek..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki pok. nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie