Mońki: Budowa wiaty edukacyjnej w zabudowie zagrodowej związanej z gospodarką leśną.
Numer ogłoszenia: 176243 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Knyszyn , Aleja Niepodległości 31, 19-101 Mońki, woj. podlaskie, tel. 085 7162611, faks 085 7162611.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiaty edukacyjnej w zabudowie zagrodowej związanej z gospodarką leśną..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty edukacyjnej w zabudowie zagrodowej związanej z gospodarką leśną w Leśnictwie Orlik. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy z uwagi na cenę, która jest ceną ryczałtową. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy producenta, znaki towarowe, typy materiałów, produktów, patentów czy pochodzenia, dostawcy lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych. Za materiały i urządzenia równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do materiałów i urządzeń wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją przetargową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających równoważności zaoferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do materiałów i urządzeń wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z dokumentacją przetargową i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie. 5. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.22.35.00-1, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.23.32.00-1, 71.42.00.00-8, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16.12.2015 r. do godz. 9:30, a potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 3. Wadium może być wnoszone w następującej formie: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Białystok 16203000451110000000731100, z dopiskiem przetarg nieograniczony na budowę wiaty edukacyjnej w zabudowie zagrodowej związanej z gospodarką leśną. 5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie, o którym mowa w pkt 2, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, należy złożyć je w formie oryginału w kasie Zamawiającego, w terminie, o którym mowa w pkt 2. Wykonawca dołącza do oferty dokument wadium, poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz (np. w formie gwarancji lub poręczenia) musi obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Dokument wadium wniesione w innej formie niż pieniądz (np. w formie gwarancji lub poręczenia) musi zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym w jednej z następującej form, terminie i określonej kwocie zostanie wykluczona, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 1) oświadczenie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej/rachunku końcowego, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) oświadczenie, że na wykonany przedmiot umowy udzielona zostanie gwarancja na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3. Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium, 4. Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót, w szczególności: klęski żywiołowe, wysoki stan wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, długotrwałe intensywne opady, utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna, rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu, wystąpienie innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu materiałów, b) wystąpienia siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, c) spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, nieprzewidziane warunki geologiczne i gruntowe, d) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, e) wystąpienia przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie nie było wcześniej możliwe do przewidzenia i których wykonanie ma wpływ na wykonanie zadania podstawowego, g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, h) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy, i) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, j) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, k) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l) wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, m) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, n) innych nie dających się przewidzieć przyczyn skutkujących wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, których zaistnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji i wyrażenia na nie zgody przez Zamawiającego. 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w przypadkach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem zamówienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, nie wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 3) w zawartej umowie będących następstwem konieczności usunięcia wad w dokumentacji projektowej. 4) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego jedynie w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wysokość wynagrodzenia w takim przypadku będzie iloczynem ceny oferty bez podatku od towarów i usług (netto) i współczynnika równego ilorazowi stawki VAT nowowprowadzonej (dzielna) przez obowiązującą w dniu złożenia oferty (dzielnik). 2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywanie wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 3. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.knyszyn.bialystok.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Knyszyn, Al. Niepodległości 31, 19-101 Mońki, pokój nr 6, w godz. 7:30-15:30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Nadleśnictwa Knyszyn, Al. Niepodległości 31, 19-101 Mońki..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie