Giżycko: DOSTAWA WĘDLIN DROBIOWYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU
Numer ogłoszenia: 176279 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148651 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 261 335 922, faks 261 335 641.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WĘDLIN DROBIOWYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne dostarczanie wędlin drobiowych do jednostek wojskowych, w asortymencie i ilościach przedstawionych w ust. 4. 2. Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne w trakcie realizacji zamówienia, określone w maksymalnym jego zakresie w ust. 4. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz. 4. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w następujących ilościach: Lp. Nazwa produktu Jm RAZEM 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20 , 11-500 Giżycko Magazyn Bemowo Piskie Magazyn Orzysz Magazyn Giżycko Magazyn Węgorzewo Magazyn Gołdap ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE 1. Kabanosy drobiowe kg 1100 400 400 120 120 60 2. Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 1100 400 400 120 120 60 3. Kiełbasa krakowska drobiowa kg 1100 400 400 120 120 60 4. Udko drobiowe wędzone kg 1500 600 600 120 120 60 5. Parówki drobiowe kg 1500 600 600 120 120 60 6. Szynka drobiowa kg 1500 600 600 120 120 60 7. Szynka z indyka kg 1500 600 600 120 120 60 8. Mortadela drobiowa kg 1500 600 600 120 120 60 ZAMÓWIENIE OPCJONALNE 1. Kabanosy drobiowe kg 275 100 100 30 30 15 2. Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 275 100 100 30 30 15 3. Kiełbasa krakowska drobiowa kg 275 100 100 30 30 15 4. Udko drobiowe wędzone kg 375 150 150 30 30 15 5. Parówki drobiowe kg 375 150 150 30 30 15 6. Szynka drobiowa kg 375 150 150 30 30 15 7. Szynka z indyka kg 375 150 150 30 30 15 8. Mortadela drobiowa kg 375 150 150 30 30 15 Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania 50% ilości zawartych w kolumnie Ilość gwarantowana, natomiast ilości ujęte w kolumnie Ilość w opcji zostaną uruchomione dopiero po całkowitym wykorzystaniu ilości podstawowych dla każdego asortymentu oddzielnie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.35-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 281875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ