Opoczno: Demontaż starego aparatu RTG, wykonanie projektu budowlanego na roboty remontowo-budowlane z aranżacją pomieszczenia pracowni RTG w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz montaż nowego aparatu RTG dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
Numer ogłoszenia: 177141 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145444 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 44 7544823, 7544822, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż starego aparatu RTG, wykonanie projektu budowlanego na roboty remontowo-budowlane z aranżacją pomieszczenia pracowni RTG w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz montaż nowego aparatu RTG dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż starego aparatu RTG, wykonanie projektu budowlanego na roboty remontowo-budowlane z aranżacją pomieszczenia pracowni RTG w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz montaż nowego aparatu RTG ( zał nr 5; zał nr 6 do SIWZ )..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Demontaż starego aparatu RTG, wykonanie projektu budowlanego na roboty remontowo-budowlane z aranżacją pomieszczenia pracowni RTG w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz montaż nowego aparatu RTG dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 462962,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ