Jemielno: Dożywianie dzieci w Gminie Jemielno w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Numer ogłoszenia: 176329 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jemielno , Jemielno 81, 56-209 Jemielno, woj. dolnośląskie, tel. 065 5447479, faks 065 5447482.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w Gminie Jemielno w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa gorącego posiłku - obiadu jednodaniowego tj. zup lub drugiego dania na przemian w ilości szacunkowej 101 szt. dziennie dla dzieci zakwalifikowanych do dożywania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie . 1.1. Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. z uwzględnieniem przerw w nauce (ferii zimowych, wiosennych i letnich oraz innych dni wolnych lub świątecznych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 / Dz. U Nr 186 poz. 1245/w sprawie organizacji roku szkolnego. 1.2. Wydawanie dostarczonych posiłków odbywać się będzie w niżej wymienionych placówkach: -Zespole Szkół w Jemielnie, Jemielno 41a; -Zespole Szkół w Irządzach, Irządze 27; 1.3.Liczba uczniów objętych dożywianiem nadzień 19.11.2015r. wynosi: - w Zespole Szkół w Jemielnie - 57 dzieci; - w Zespole Szkół w Irządzach - 44 dzieci; 1.4.Podane ilości dożywianych dzieci są wielkościami szacunkowymi i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu nie zrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki, za zmniejszenie ilości posiłków Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 2.Pod pojęciem gorącego posiłku obiadowego należy rozumieć: posiłek o wartości odżywczej i kalorycznej zgodnej z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży oraz spełniający warunki określone w obowiązujących przepisach prawa , w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia / tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.594 / oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań , jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /D.U z 2015r. poz.126/ 2.1.Dwa razy w tygodniu posiłek będzie stanowiła zupa + pieczywo ( co najmniej cztery rodzaje zup nie powtarzających się w przeciągu dwóch tygodni) ; 2.2. Raz w tygodniu - posiłek drugo daniowy z mięsem i z kompotem ( danie mięsne musi występować w co najmniej czterech rodzajach niepowtarzających się w przeciągu dwóch tygodni. Do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki bigosu). 2.3. Raz w tygodniu posiłek drugo daniowy stanowiący danie z rybą i kompotem . 2.4. Raz w tygodniu danie barowe z kompotem. 2.5.Do posiłków drugo daniowych mają być podawane przemiennie w danym tygodniu surówki i jarzyny gotowane . W tym samym tygodniu dany rodzaj surówki lub jarzyn gotowanych nie może się powtórzyć. Do posiłków drugo daniowych co najmniej dwa razy w tygodniu mają być podawane ziemniaki , w trzecim dniu może być podawana kasza ,ryż lub makaron (obowiązek ten nie dotyczy dni ,w których podawane będą dania barowe ). 3.Gramatura gorącego posiłku obiadowego wynosi: a) zupa -min. 450 ml; b)ziemniaki , kasza , ryż lub makaron- min. 200g; c)mięso lub ryba -min.100 g; d)surówka , jarzyny gotowane -min. 100 g.; e)danie barowe mogą stanowić np. pierogi ruskie , naleśniki z serem , kluski, makaron z sosem pomidorowym , pyzy, gołąbki lub krokiety , placki ziemniaczane - min. 400 g. f) kompot- min. 200 ml; 4.Godziny dostarczania i wydawania posiłków uwzględniające rozkład zajęć dydaktycznych wykonawca uzgodni z dyrektorami poszczególnych szkół. 5.Oferent zobowiązuje się do dowozu przygotowanych posiłków do ww. palcówek własnym transportem w specjalnie przystosowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Przygotowane posiłki należy dostarczać w ramach kosztów własnych /wraz z załadunkiem i rozładunkiem/ transportem przystosowanym do przewozu żywności. 6. Zamawiający wymaga aby dostarczane przez oferenta posiłki były wydawane w placówce Zespołu Szkół w Jemielnie w naczyniach ceramicznych będących na wyposażeniu kuchni , natomiast w placówce Zespołu Szkół w Irządzach w naczyniach jednorazowego użytku /plastikowych/. 6.1.Obowiązkiem oferenta będzie odbiór naczyń i pozostałości po posiłkach wraz z posprzątaniem pomieszczeń. 7.Wydawanie posiłków w Zespole Szkół w Jemielnie odbywać się będzie z wykorzystaniem użyczonych (nieodpłatnie) pomieszczeń kuchni i stołówki. Oferent będzie ponosił koszt zużycia wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości na podstawie faktycznego zużycia mediów. 7.1.Pomieszczenia kuchni i stołówki w Zespole Szkół w Jemielnie i stołówki w Zespole Szkół w Irządzach, będą udostępnione przyszłemu oferentowi przez dyrektorów szkół tych placówek na podstawie odrębnie spisanych umów. 7.2.Projekt umowy użyczenia kuchni stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 7.3.Wykaz urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni przedstawiono na załączniku Nr 8 i załączniku nr 9 do SIWZ. 7.5.Wykonawca korzystający z pomieszczeń w Zespole Szkół Jemielnie zobowiązany będzie do zapewnienia w nich odpowiedniego stanu sanitarno - epidemiologicznego, oraz właściwych warunków bhp. i p.poż, stosownie do wymogów Sanepidu i innych instytucji mających uprawnienia kontrolne. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania kierownikowi GOPS w Jemielnie jadłospisów na kolejny miesiąc, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem tego miesiąca. 8.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu, w przypadku nie spełnienia warunków określonych w SIWZ . 8.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w SIWZ, kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli: -nastąpi zmiana prawa podatkowego- w zakresie zmiany wysokości podatku VAT na usługi objęte umową;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jemielno.biuletun.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81 56-209 Jemielno, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jemielno, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie