Gdańsk: Dostawa, dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, sprzętu - system do wyciągania sieci stawnych, który stanowić będzie wyposażenie budowanego specjalistycznego statku badawczego rybołówstwa morskiego
Numer ogłoszenia: 176555 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151307 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 523 23 20, faks 58 523 31 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, sprzętu - system do wyciągania sieci stawnych, który stanowić będzie wyposażenie budowanego specjalistycznego statku badawczego rybołówstwa morskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.System do wyciągania sieci stawnych 1 szt. (sieci skrzelowych i narzędzi pułapkowych) stosowanych do połowu ryb w strefie wód przejściowych i przybrzeżnych. Narzędzia zgodne z normą europejską i zaleceniami HELCOM, umożliwiające porównanie uzyskanych wyników z danymi zbieranymi w wodach należących do innych krajów. 2.Miejsce dostawy sprzętu: Instytut Oceanografii UG, ul. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni lub inne miejsce na terenie miasta Helu lub Gdyni, wskazane przez Zamawiającego. 3.Opis:Wyciągarka sieciowa dwubębnowa do połowu z głębokości do 30m: 1)transport wyciągarki o szerokości minimum 350mm (napęd transportera hydrauliczny) 2)kula dociskowa bierna 3)kula dociskowa czynna z napędem hydraulicznym 4)kolumna mocowania wyciągarki do pokładu i burty z możliwością łatwego demontażu i możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej 5)układ przewodów hydraulicznych oraz manipulator umożliwiający prawidłową pracę wyciągarki 6)urządzenie gotowe do pracy po podłączeniu przewodów zasilającego i powrotnego instalacji hydraulicznej 7)zasilacz hydrauliczny. Montaż i uruchomienie sprzętu na jednostce pływającej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Gwarancja 12 miesięcy. 5. Termin realizacji umowy: maksymalnie do dnia 28.12.2015r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.29.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę