Warszawa: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu audiowizualnego
Numer ogłoszenia: 176871 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164075 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6038608. 6037691, faks 22 6037642.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu audiowizualnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu audiowizualnego, opisanego w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, zwanego dalej systemem. 2. Instalowane w ramach systemu urządzenia i podzespoły/części muszą posiadać parametry i funkcjonalność zgodne z opisem zawartym w ww. załączniku. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: a) zakupu, dostarczenia i instalacji systemu składającego się z podsystemu video, podsystemu audio, podsystemu centralnego sterowania i podsystemu przesyłania sygnału za pośrednictwem okablowania strukturalnego, w których skład wchodzą urządzenia w ilości i rodzaju wskazanych w pkt 1-14 ww załącznika, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby instalacja systemu nie powodowała zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu stanowisk operatorskich, Zasilanie elementów zostanie wykonane przez Wykonawcę z punktów zasilania wskazanych przez Zamawiającego. b) uruchomienia systemu, c) zaprogramowania podsystemu centralnego sterowania, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego podczas realizacji wdrożenia systemu, d) dostarczenia nośnika/ów (CD lub DVD) z wersją instalacyjną oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie (pełne, niewyłączne, nieograniczone w czasie, wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia). Oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów w UE. e) dostarczenia dokumentacji w języku polskim zawierającej instrukcje: e.1. korzystania z funkcjonalności systemu czyli opisujące: sterowanie podsystemem video (np. sterowanie procesorem graficznym - wybór źródła obrazu, wybór układu okien), sterowanie podsystemem audio, e.2. konfiguracji, obsługi i utrzymania Systemu: diagnostyki pracy, lokalizowania uszkodzeń, podnoszenia i aktualizacji systemów operacyjnych, urządzeń, wykonywania kopii zapasowych ustawień systemu i kopii zapasowych danych przechowywanych w systemie, zarządzania użytkownikami, f) przeprowadzenia szkolenia w języku polskim w siedzibie Zamawiającego: f.1. 10 pracowników w zakresie korzystania ze wszystkich funkcjonalności systemu, w tym ze sterowania podsystemem video (np. sterowania procesorem graficznym - wybór źródła obrazu, wybór układu okien) oraz sterowania podsystemem audio. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone odpowiednim protokołem. f.2. 4 pracowników w zakresie administrowania systemem, w tym z diagnostyki pracy, lokalizowania uszkodzeń, podnoszenia i aktualizacji systemów) operacyjnych urządzeń, wykonywania kopii zapasowych ustawień systemu i kopii zapasowych danych przechowywanych w systemie, zarządzania użytkownikami. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone odpowiednim protokołem. g) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie opisanym w pkt VI ww. załącznika. 4. Zamawiający wymaga, aby instalowane w ramach systemu urządzenia i podzespoły/części były: a) fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015r., wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem, w tym sprawne, kompletne, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i gotowe do użytku w dniu dostawy, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt c), b) umieszczone w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zamawiający dopuszcza aby urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem ale wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, c) oznaczone znakiem CE - dotyczy urządzeń o których mowa w pkt 2,4,5, 7 i 8 ww. załącznika. d) pochodzące z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów w UE, e) zgodne z ww. załącznikiem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406504,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ