Garwolin: Dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Garwolin.
Numer ogłoszenia: 176785 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137005 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Lubelska 50, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 25 6844700 w.619; 684 37 08, faks 25 6844700 w.619; 684 37 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności na potrzeby kuchni SP ZOZ Garwolin..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i owoców, mięs i wędlin, artykułów piekarniczych, nabiału, ryb wędzonych i mrożonych oraz tłuszczy roślinnych, serów, przetworów mlecznych i odżywek dla Kuchni Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50 w okresie 12 miesięcy. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi Zadanie nr 1 - Nabiał Zadanie nr 2 - Pieczywo Zadanie nr 3 - Mrożonki Zadanie nr 4 - Mięso i wędliny Zadanie nr 5 - Warzywa i owoce Zadanie nr 6 - Artykuły spożywcze Zadanie nr 7 - Przyprawy Zadanie nr 8 - Ryby mrożone i wędzone Zadanie nr 9 - Tłuszcze roślinne, sery i przetwory mleczne oraz odżywki. 3. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: Zadanie nr 1 - 15500000-3, 15510000-6, 15542100-0, 15530000-2 Zadanie nr 2 - 15810000-9, 15811100-7, 15811400-0, 15812200-5 Zadanie nr 3 - 15331170-9 Zadani nr 4 - 15100000-9, 15112000-6, 15131130-5, 15131310-1 Zadanie nr 5 - 15300000-1 Zadanie nr 6 - 15800000-6 Zadanie nr 7 - 15870000-7, 15871200-6, 15891500-5 Zadanie nr 8 - 15221000-3, 15234000-7 Zadanie nr 9 - 15412200-1, 15431100-9, 15541000-2, 15544000-3, 15551300-8. 4.Części (zadania) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne, wybrane pozycje z zadania. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 5.Szczegółowy asortyment, wymagania, ilości zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6.Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia. 7.Zamawiający wymaga utrzymania stałości cen ofertowych przez cały okres trwania umowy - dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Natomiast odnośnie do zadanie nr 5 (warzywa i owoce) - wysokość cen każdorazowo ustalana będzie na podstawie przeciętnych notowań z Warszawskiego Rynku Rolno-Spożywczego BRONISZE z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dostawę. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia jako załącznika wydruku notowań cen ww giełdy, na podstawie którego nastąpiło wyliczenie cen. 8.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 9.Wykonawca dostarczy zamawiane artykuły na własny koszt i ryzyko do Kuchni Szpitala w Garwolinie ul. Lubelska 50, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych, wymaganych dla przewozu żywności. 10.Do każdej dostawy (dotyczy mięsa, drobiu, jaj i nabiału) Wykonawca zobligowany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokument HDI. 11.Każdy dostarczony produkt spożywczy musi być zaopatrzony w czytelne etykiety z opisem składu tegoż produktu, terminem spożycia i numerem partii. 12.Zamawiający dopuszcza możliwość, że waga oferowanych artykułów spożywczych i przypraw może wahać się w granicach +-10%. Jednak w sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje artykuł o większej dopuszczalnej wadze cena tego artykułu pozostanie adekwatna do wymaganej wagi określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (dotyczy zadania nr 6 i 7). 13.Dostawy artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i owoców, tłuszczy roślinnych, serów, przetworów mlecznych i odżywek, mięs i wędlin, artykułów piekarniczych, nabiału oraz ryb i produktów mrożonych odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zamówień składanych przez upoważnionych pracowników SP ZOZ Garwolin, określających rodzaje i ilości zamawianych artykułów. 14.Oferowany asortyment musi posiadać termin ważności do spożycia gwarantujący jego właściwe i racjonalne wykorzystanie. 15.Dopuszcza się zmiany cen następujących przypadkach: obniżenia cen, zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, zmian stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, obniżenia ceny jednostkowej asortymentu, zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany nazwy Wykonawcy, zmiany osób reprezentujących strony, zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy, zmiany wielkości opakowań nie mających wpływu na przedmiotową ofertę. 16.Ceny podlegać będą przeliczeniu odpowiednio do zmian w oparciu o złożoną ofertę i ulegają zmianie z chwilą wejścia w życie stosownych przepisów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.54.21.00-0, 15.53.00.00-2, 15.81.00.00-9, 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.22.00-5, 15.33.11.70-9, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5, 15.13.13.10-1, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6, 15.87.00.00-7, 15.87.12.00-6, 15.89.15.00-5, 15.22.10.00-3, 15.23.40.00-7, 15.41.22.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50986,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 4   

Nazwa: Mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142567,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 5   

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42376,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 6   

Nazwa: Artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37166,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 7   

Nazwa: Przyprawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5961,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 8   

Nazwa: Ryby mrożone i wędzone

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16225,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 9   

Nazwa: Tłuszcze roślinne, sery i przetwory mleczne oraz odżywki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11835,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 1   

Nazwa: Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ