Jeziorany: Dostawa (zakup) energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 176515 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran , Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, faks 089 5392760.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (zakup) energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego w 2016 w niżej wymienionych ilościach: 1.1. Oświetlenie uliczne: a. strefa dzienna : rocznie -75.307 kWh, b. strefa nocna : rocznie - 132.712 kWh, 1.2. Budynek Urzędu Miejskiego w Jezioranach, Remizy OSP i Garaż w Wójtówku: a. strefa całodobowa: rocznie - 36.134 kWh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 9 do SIWZ, w którym podane są wszystkie niezbędne dane punktów poboru energii. Załącznik nr 9 jest integralną częścią niniejszej siwz. 3. Odczyt liczników energii elektrycznej - co 2 miesiące ( dopuszczalne odstępstwa do 14 dni) 4. Wykonawca po odczycie wystawia fakturę i dostarcza ją Zamawiającemu. 5. Optymalny termin wystawienia i dostarczenia faktury Zamawiającemu po odczycie - 14 dni. 6. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 7. Fakturowanie za pobraną energię winno sie odbywać co 2 miesiące(dopuszczalne odstępstwa do 14 dni). 8. Gmina Jeziorany ma zawarte umowy z ENERGA - OPERATOR S.A. na dystrybucję energii elektrycznej na punkty poboru wymienione w zał. nr 9 do SIWZ na czas nieograniczony. 9. Umowa z ENERGA OBRÓT S.A. na dostawę energii elektrycznej na punkty poboru wymienione w zał. nr 9 do SIWZ wygasa z dniem 31.12.2015 r..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

OFERTA: 1. Sporządzony przez Wykonawcę Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do siwz. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY. 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do siwz. 2.Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3.Oświadczenie o posiadania umów z ENERGA - OPERATOR S.A. umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do ENERGA - OPERATOR S.A. - zał. nr 3. 4.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części przedmiotowego zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału. 6.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do siwz. 7.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.W przypadku, gdy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. gdy firma Wykonawcy nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), należy złożyć: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5a do siwz. lub b. Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z Listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) - zał. nr 5b do siwz. 9.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części przedmiotowego zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału. 10.Formularz cenowy zgodnie ze wzorem zał. nr 6 do SIWZ 11.Kalkulację zamówienia zgodnie ze wzorem zał. nr 7 do SIWZ. 12.Zaakceptowany Projekt umowy - zał. nr 8

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, będącym jej integralną częścią łącznie z zał. nr 9 oraz ze siwz i złożoną ofertą. 2. Przewiduje się zmianę stawki podatku VAT, tylko w przypadku jej zmiany przez ustawodawcę(zmniejszenie lub zwiększenie) bez wprowadzania zmian w umowie. Wykonawca ma obowiązek rozliczenia dostarczonej energii do daty zmian stawki podatku VAT przez ustawodawcę i przedstawić ją Zamawiającemu. Stawkę VAT na fakturach należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zamawiający będzie płacił za faktycznie wykonaną dostawę wg przedstawionego formularza cenowego w złożonej ofercie. 4. Przewiduje się rozszerzenie umowy o nowe punkty poboru po stawkach oferty, nie wymaga to zmiany zmian w umowie, nie wymagany jest aneks.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, pok. Nr 6 0i 7, w godzinach pracy Urzędu, pomiędzy 7:30 - 15:30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: W Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, w Sekretariacie pok. Nr 19, (I piętro), w godzinach pracy Urzędu, pomiędzy 7:30 - 15:30..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie