Aleksandrów Kujawski: Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety
Numer ogłoszenia: 176855 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. , ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2828022, 2828081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I - Nici chirurgiczne wchłanialne z igłą i bez igły, Pakiet Nr I A - Nici chirurgiczne /taśma z dwiema igłami/, Pakiet Nr II - Nici dla chirurgii naczyniowej, Pakiet Nr III - Szwy skórne, Pakiet Nr IV - Nici chirurgiczne wchłaniane z igłą, Pakiet Nr V - Nici chirurgiczne naturalne jedwabne z igłą, Pakiet Nr VI - Znieczulenia przewodowe, Pakiet Nr VII - Igły, strzykawki, kaniule, przyrządy do infuzji, Pakiet Nr VIII - Intubacja i resuscytacja, Pakiet Nr IX - Kaniule dożylne dla noworodków i sonda Sengstakena, Pakiet Nr X - Wosk kostny.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4, 33.17.13.00-2, 33.14.13.20-9, 33.17.12.00-1, 33.91.40.00-0, 23.31.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent nie wnosi

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia: 6.1. Oświadczenie, że zaoferowane wyroby medyczne posiadają dokumenty właściwe dla poszczególnych klas wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), deklaracje zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i używanie oraz certyfikat CE. 6.2. Katalog producenta zawierający oferowane nici - (Dotyczy pakietu I, IA, II, III, IV, V) - z zaznaczeniem nr katalogowego. 6.3. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia razem z ofertą po jednym opakowaniu oryginalnym zafoliowanym przez producenta dla następujących pakietów i pozycji: - Pakiet Nr I - poz. 3,18 - Pakiet Nr I A - poz. 1 - Pakiet Nr II - poz. 3 - Pakiet Nr III - poz. 4, 6 Oferent zobowiązuje się do dostarczenia razem z ofertą po - jednej saszetce nici dla następujących pakietów i pozycji: - Pakiet Nr IV - poz. 1 - Pakiet Nr V - poz. 1 Zamawiający wymaga aby próbki zawierały spis zawartości z uwzględnieniem nazwy ilości oraz podział na oferowane pakiety. Próbki powinny być oznaczone zgodnie z pakietem którego dotyczą

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przewiduje się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: - urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, - jeżeli Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy, - w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzonych rozwiązań prawnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Budynek Administracji pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Budynek Administracji pokój Nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr I Nici chirurgiczne wchłanialne z igłą i bez igły.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr I A Nici chirurgiczne /taśma z dwiema igłami/.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet Nr II Nici dla chirurgii naczyniowej.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet Nr III Szwy skórne.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet Nr IV Nici chirurgiczne wchłaniane z igłą.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet Nr V Nici chirurgiczne naturalne jedwabne z igłą.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet Nr VI Znieczulenia przewodowe.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet Nr VII Igły, strzykawki, kaniule, przyrządy do infuzji.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet Nr VIII Intubacja i resuscytacja.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet Nr IX Kaniule dożylne dla noworodków i sonda Sengstakena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet Nr X Wosk kostny.