Oświęcim: Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki Powiatowego Zespołu nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu w 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 176737 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych , ul. Bema 8, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8424568, faks 033 8424567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorzadu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki Powiatowego Zespołu nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu w 2016 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Wykaz zamawianych artykułów żywnościowych danej grupy : - artykuły ogólno spożywcze - CPV- 15.80.00.00-9 - świeże mięso wieprzowe, CPV- 15.11.13.00 - wędliny i przetwory z mięs - CPV- 15.11.00.00 - świeże mięso drobiowe - CPV- 15.11.21.30-6 - przetwory mleczarskie - CPV-15.50.00.00-3 - mrożone warzywa i owoce, inne przetwory mrożone - CPV-15.33.00.00-0 - świeże warzywa i owoce CPV- 032.22.11.10-0 - świeże pieczywo -CPV- 15.81.00.00-9 1. Podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym ilości towarów są jedynie wielkościami szacunkowymi , służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty . zamawiający nie będzie zobowiązany do zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach , może ona ulec zmianom w trakcie realizacji umowy .ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia , niż wynika z określonego umową przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga , aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełniał wszystkie wymagania dotyczące higieny określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia -zgodnie z ustawą dnia 25 sierpnia2006r. (Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz obowiązujących aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie . 3.Dostarczane produkty winny odpowiadać Polskim Normom oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej . Materiał opakowaniowy winien być dopuszczony do kontaktu z żywnością . Każdy asortyment produktów misi być dostarczony w oddzielnym pojemniku . Mięso i wędliny muszą być dostarczone w czystych , zamkniętych pojemnikach przystosowanych do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami. 4. Produkty oznakowane mają być zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 w sprawie znakowania środków spożywczych (dz. U. Nr. 137, poz. 966 ze zm. ), w szczególności muszą zawierać nazwę , wykaz i ilość składników , zawartość netto w opakowaniu , datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia , warunki przechowywania , firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy ,nazwę i adres producenta . 5.Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych artykułów do siedziby szkoły własnym transportem , na własny koszt i ryzyko , transportem przystosowanym do przewozu żywności , jak również do rozładunku towaru i złożenia go w miejscu wskazanym przez osobę odbierającą daną dostawę w jego magazynach . 6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte i nie ukryte ) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 7.Zamówienia na dostawy bieżące , zgodnie z potrzebami Zamawiającego będą składane z minimum jednodniowym wyprzedzeniem , drogą elektroniczna , telefonicznie , faxem lub pisemnie w czasie jednej dostawy na dostawę następną . 8.Każdy samochód , którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzającego spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów ( art. spożywcze , warzywa , owoce , jaja , mięso i wędliny itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. 9.Jaja przy każdej dostawie , muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27.ust.3 ustawy z dnia 20.01. 2004 r o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm. ). 10. Mrożonki mają być dostarczane do szkoły w formie nie rozmnożonej . 11.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty świeże , pełnowartościowe, należytej jakości artykuły spożywcze w pierwszym gatunku , w terminie i ilościach określonych przez Zamawiającego , dostarczane nie później , niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu , z zastrzeżeniem : pieczywo i wyroby cukiernicze wyprodukowane będą w dobie dostawy ; ryby mrożonki będą posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dostawy ; jaja konsumpcyjne nie będą starsze niż 7 dni od daty pakowania ; warzywa i owoce świeże cechować się będą regularnym kształtem właściwym dla danej odmiany , będą wolne od szkodników , zanieczyszczeń ziemią , uszkodzeń , oznak wyrastania korzenia w pęd nasienny ;, brakiem oznak więdnięcia , wyschnięcia czy gnicia ; mięsa i wędliny będą produktami świeżymi terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 5 dni od dostawy . Dostarczone produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie . W przypadku dostawy produktu równoważnego , zamawiający wymaga , aby opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające identyfikację spełnienia wskazanych wymagań minimalnych dla danego produktu ( gramatura, zawartość procentowa poszczególnych składników , wydajność opakowania , wartość odżywcza itp.) 12.Dostarczane produkty powinny odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r ( Dz. U z dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

warunki umowy mogą ulec zmianie to jest: - zmiana stawki podatku VAT, - podawany przez GUS kwartalny wskaźnik zmiany cen towaru i usług konsumpcyjnych publikowanych w Monitorze Polskim, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pz2.edu .pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu ul. Bema 8 , 32-602 Oświęcim , pok nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Powiatowy Zespół nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu ul. Bema 8 , 32-602 Oświęcim , pokój nr 60 ,sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie