Goleniów: Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie
Numer ogłoszenia: 176427 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158509 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667850, 4667902, faks 091 4667855.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka penitencjarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie w ilości: 1. mleko w proszku pełne w ilości 2500 kg 2. twaróg chudy kostka 200 g w ilości 5000 kg 3. jogurt naturalny 150 g w ilości 14000 szt. 4. śmietana 18 % w ilości 3500 l 5. ser topiony kostka 100 g w ilości 4500 kg (o smakach : śmietankowy, z ziołami, paprykowy) 6. ser topiony plastry w ilości 1800 kg 7. ser żółty w ilości 1800 kg 8. serek wiejski w ilości 10000 szt 9. serek homogenizowany w ilości 8 000 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.17.00-0, 15.55.13.00-8, 15.54.00.00-5, 15.54.21.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191653,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ