Warszawa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Numer ogłoszenia: 176317 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305616 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 300 35 27, faks 22 300 35 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o wartości 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) w nominałach: - 50,00 PLN - 4.324,00 sztuk, - 10,00 PLN - 380 sztuk. Zamawiający wymaga aby dostarczone bony towarowe pełniły funkcję środka płatności od dnia podpisania umowy. (Zakłada się że umowa zostanie podpisana 26.11.2015r)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ