Goleniów: Dostawa chleba i bułki tartej dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie.
Numer ogłoszenia: 176419 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159135 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667850, 4667902, faks 091 4667855.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka penitencjarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chleba i bułki tartej dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa chleba i bułki tartej dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie w ilości: 1. chleb pszenno - żytni krojony paczkowany 700 g w ilości 145 000 szt. 2. chleb pszenny krojony paczkowany 400 g w ilości 90 000 szt 3. chleb razowy krojony paczkowany 400 g w ilości 2 000 szt 4. bułka tarta w ilości 1300 kg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.11.00-7, 15.89.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157340,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ