Bydgoszcz: Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz usługi naprawy i konserwacji sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu dróg, będącego w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
Numer ogłoszenia: 176767 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz usługi naprawy i konserwacji sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu dróg, będącego w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa zamówienia: Dostawa części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz usługi naprawy i konserwacji sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu dróg, będącego w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie Sprzęt przewidziany do konserwacji i naprawy: - Solarka SCHMIDT ECOS - 1 szt., - Solarka Stratos VCXN SHMIDT - 2 szt., - Piaskarka P-1 - 2 szt., - Pług OZW 32 Ozamet Olsztyn - 4 szt., - Pług wirnikowy PWF-2500 HYDROG - 1 szt., - Pług SNK-27 SCHMIDT lemieszowy- 2 szt. Przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania umowy. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ewentualny montaż potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych do sprzętu, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Przez nowe części zamienne należy rozumieć: - oryginalne części zamienne - części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu sprzętu, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tego sprzętu do produkcji komponentów lub części zamiennych danego sprzętu, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego sprzętu; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych sprzętów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych sprzętów; Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. - części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych sprzętów oraz kompatybilne z urządzeniami, w których będą zamontowane; wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub równoważne. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. 3. Zakres zamówienia: 3.1. Szczegółowy wykaz części zamiennych i akcesoriów do sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu dróg zawiera załącznik nr 1.2. do SIWZ, który wraz z proponowanymi przez Wykonawcę cenami, stanowić będzie część umowy. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne proponowane przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych producentów. Na wszystkie dostarczone lub zastosowane części i materiały eksploatacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu, obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. (Zatem rabat ten liczony będzie zarówno od asortymentu nie uwzględnionego w wykazie części, jak również od materiałów wyszczególnionych w załączniku nr 1.2. do SIWZ). Przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku nr 1.2. do SIWZ są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu wskazania orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, a więc Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu w granicach kwoty, na jaką będzie realizowane zamówienie. 3.2. Kwota umowy równa będzie środkom, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, które odczytane zostaną podczas otwarcia ofert. 3.3. W przypadku ewentualnej usługi montażu Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw. 3.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3.5. Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będzie obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny. 3.6. W przypadku wymaganej usługi Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy, do odebrania sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia oraz przetransportowania danego sprzętu do miejsca wykonania naprawy. Jeżeli naprawy dokonywane będą w warsztacie mieszczącym się w promieniu 25km od siedziby Zamawiającego, koszty dostawy sprzęty biorącego udział w zimowym utrzymaniu ponosić będzie Zamawiający. Wykonawca świadczący usługi poza ww. odległością, zobowiązany jest do odbioru sprzętu przeznaczonego do wykonania usługi objętej umową do miejsca wykonania usługi, na własny koszt i ryzyko. Zatem cena ewentualnego transportu sprzętu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 4. Gwarancja Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na wykonane usługi, a na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres wskazany w ofercie - 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy lub od momentu montażu. 5. Termin dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego miejsca przez Zamawiającego maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem/e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy. 6. Miejsce dostawy: Siedziba Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko. 7. Termin płatności: 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem przekazania części do siedziby Zamawiającego..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.32.00.00-6, 34.30.00.00-0, 50.11.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty; 4. Do oferty wspólnej musi być dołączony dokument wskazujący pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i podpisania umowy. Pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkich Wykonawców i być przez nich podpisane. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo niniejsze musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 5. Pisemne ZOBOWIĄZANIE podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na których to zasobach polega wykonawca - jeśli występuje; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien załączyć dokument - uzasadnienie w którym Wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje faktycznie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy). Wszystkie oświadczenia i formularze powinny być sporządzone ściśle wg wzorów zamieszczonych przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio: wykonawcy lub podmiotów trzecich muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie rozbieżności decydujący jest tekst tłumaczenia polskiego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy będącej załącznikiem nr 7 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 3. Zmiana odpowiednio wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) w przypadku zmiany miejsca dostaw części zamiennych, jeśli Wykonawca udowodni, że z powodu zwiększonej odległości dostaw Wykonawca ponosi dodatkowe koszty. c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy; 4. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; 5. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 6. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 08:45, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie