Lublin: Dostawa drobnego sprzętu medycznego i aparatury medycznej
Numer ogłoszenia: 177097 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181630 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 740 86 14, faks 81 740 39 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu medycznego i aparatury medycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku i elektrod. Zakres zamówienia obejmuje 15 nw. zadań: Zadanie 1 - Dostawa trokarów i sprzętu wielorazowego użytku do laparoskopii. Zadanie 2 - Dostawa wkładów bipolarnych i uchwytu do laparoskopii. Zadanie 3 - Dostawa narzędzi wielorazowego użytku do laparoskopii. Zadanie 4 - Dostawa półsztywnych nożyczek i kleszczy histeroskopowych. Zadanie 5 - Dostawa mankietów wielorazowego użytku do szybkiego przetaczania płynów. Zadanie 6 - Dostawa bipolarnych kleszczyków laparoskopowych. Zadanie 7 - Dostawa igieł punkcyjnych. Zadanie 8 - Dostawa elektrod do defibrylacji kompatybilnych z defibrylatorem Samarytanin PAD SAM 350P. Zadanie 9 - Dostawa akcesoriów do aparatu Lungtest 1000. Zadanie 10 - Dostawa rękawic nitrylowych i winylowych bezpudrowych. Zadanie 11 - Dostawa zestawów serwet uniwersalnych z fartuchami oraz zestawu do wkłucia lędźwiowego. Zadanie 11a- Dostawa opatrunków. Zadanie 12 - Dostawa strzykawek kompatybilnych ze strzykawką automatyczną Nemoto. Zadanie 13 - Dostawa płynów do aparatu nerkozastępczego Prismaflex firmy Gambro. Zadanie 14 - Dostawa pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1-14 do SIWZ. 3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 4. Minimalny, wymagany okres gwarancji dla Zadania nr 8 i 14 nie krótszy niż 24 m-ce od dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 5.Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i jego zakres zawierają Załączniki nr 1-14 do SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 8. Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-3, 18.42.43.00-0, 36.71.30.00-0, 33.14.13.10-6, 33.18.15.10-0, 33.19.41.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa trokarów i sprzętu wielorazowego użytku do laparoskopii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24619,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Dostaw wkładów bipolarnych i uchwyty do laparoskopii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18775,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa narzędzi wielorazowego użytku do laparoskopii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41910,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 8   

Nazwa: Dostawa elektrod do defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem Samarytan PAD SAM 350P

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 10   

Nazwa: Dostawa rękawic nitrylowych i winylowych bezpudrowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 11   

Nazwa: Dostawa zestawów serwet oraz zestawów do wkłucia lędźwiowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14646,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 11   

Nazwa: Zadanie nr 11A -Dostawa opatrunków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6020,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 12   

Nazwa: Dostawa strzykawek kompatybilnych ze strzykawką automatyczną Nemoto

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 13   

Nazwa: Dostawa płynów do aparatu nerkozastępczego Gambro

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 14   

Nazwa: Dostawa pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ