Łódź: Dostawa elektrod, drenów do podawania tlenu, masek twarzowych, nakłuwaczy
Numer ogłoszenia: 176675 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 61 77 777, faks 42 61 77 917.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elektrod, drenów do podawania tlenu, masek twarzowych, nakłuwaczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet Nr 1: dostawa rurek intubacyjnych zbrojonych Pakiet Nr 2: dostawa jednorazowych drenów Ulmera/Redona i mieszków harmonijkowych - na potrzeby bloku operacyjnego chirurgii Pakiet Nr 3: dostawa masek twarzowych Pakiet Nr 4: dostawa przedłużaczy, filtrów, cewników, łączników, strzykawek, korków i kraników Pakiet Nr 5: dostawa drenów do podawania tlenu oraz rurka Guedela Pakiet Nr 6: dostawa nebulizatorów i stazy Pakiet Nr 7: dostawa nakłuwaczy automatycznych Pakiet Nr 8: dostawa elektrod Pakiet Nr 9: dostawa worków do kroplówek Pakiet Nr 10: dostawa przedłużaczy do pomp infuzyjnych typu Ascor Pakiet Nr 11: dostawa opasek indentyfikacyjnych dla noworodków, niemowląt i dzieci Pakiet Nr 12: dostawa worków do pobierania moczu Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 euro.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.12.00-1, 33.14.16.40-8, 33.17.11.10-3, 33.14.12.00-2, 33.14.00.00-3, 33.14.16.15-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art.22 ust.1 Pzp. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b Pzp., w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów należy przedłożyć dokumenty dotyczące: 1.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 1.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 1.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. Pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania wyjaśnień, jeżeli jest ona podpisana przez osobę lub osoby nie wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 6.3.2. SIWZ oraz jej podpisem. 3. Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o takie zamówienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1. w poniższym zakresie :a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian;b) zwiększenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt c); c) zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy; d) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie; e)zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, na tzw. zamiennik tj. asortyment równoważny, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto; f) zmiany cen jednostkowych opakowań asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową; g) zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy, bądź zmiana adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy; h) inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłoszenia zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej jednak niż o dwa miesiące, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów.3. Zmiany wymienione w pkt 1. mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy. 4. Zmiany wymienione w pkt 2. mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy. 5. Strony postanawiają nadto, iż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, dokonają w formie pisemnego aneksu, odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wypadku wystąpienia zmiany:a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; c) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić, jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 14.9.5 lit. a) i lit. b) będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;5.1. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie; 5.2. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osób; 5.3. wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia, o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 lit. a) i lit. b), w którym zostaną zawarte następujące informacje: wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, liczba przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzaj zawartych z nimi umów oraz wysokość należnego im wynagrodzenia netto oraz brutto przed i po wprowadzeniu zmian w przepisach prawnych, o których mowa w ust. 5 lit. a) i lit. b); 5.4. w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5.3., wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na pisemne żądanie Zamawiającego dokumentów, z których wynikać będą okoliczności podane przez Wykonawcę w powoływanym oświadczeniu:5.5. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.3. w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie przepisów, o których mowa w ust.5;5.6. w przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 5.5., wówczas zmiana stosownych postanowień umowy, wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca przedłoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.3.; 5.7. jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust.5.4. wówczas zmiana właściwych postanowień umowy wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca złoży zgodnie z żądaniem Zamawiającego stosowne dokumenty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://usk4.umed.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ USK Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 12:00, miejsce: SP ZOZ USK Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50, Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie