Oświęcim: Dostawa energii cieplnej do budynków placówek oświatowych z terenu Miasta Oświęcim na rok 2016.
Numer ogłoszenia: 177023 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich, ul. Królowej Jadwigi 12a, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8423963, faks 033 8422505 , strona internetowa www.zsipm.eduoswiecim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii cieplnej do budynków placówek oświatowych z terenu Miasta Oświęcim na rok 2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - dostawę energii cieplnej do budynków oświatowych na terenie Miasta Oświęcim: 1) do Szkół Podstawowych Nr 1, 4, 5, 9, 11, 2) do Zespołu Szkół nr 1, 3) do Miejskich Gimnazjów Nr 2, 3, 4) do Miejskich Przedszkoli Nr 7, 14, 15, 16. Dostawa energii cieplnej na cele grzewcze następować będzie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Ceny sprzedaży ciepła - wg taryfy obowiązującej w PEC Sp. z o. o. w Oświęcimiu. Zmiana ceny może nastąpić jedynie w przypadku zatwierdzenia zmiany cen przez Urząd Regulacji Energetyki. Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc. Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie wg cen jednostkowych brutto wskazanych w załączonym formularzu na podstawie przedkładanych faktur. Ustalenie ilości pobranego przez Zamawiającego ciepła będzie określana na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo - rozliczeniowego (licznika)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA