Krotoszyn: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego
Numer ogłoszenia: 176727 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego , ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 7254256, faks 062 7253423.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy energii dla 45 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 1294 MWh (200 MWh w z uwzględnieniem prawa opcji) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach i na zasadach opisanych w istotnych postanowieniach umownych ( załącznik nr 6 do SIWZ.) 1. Nazwa i adres Zamawiającego nr 1: Nazwa: Powiat Krotoszyński Adres siedziby: ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10,63-700 Krotoszyn NIP: 621-169-40-66 Jednostki organizacyjne Zamawiającego nr 1: 1. Starostwo Powiatowe; ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 63-700 Krotoszyn NIP: 621-169-40-66 2. Powiatowy Zarząd Dróg; ul. Transportowa 1, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-15-55-152 3. Powiatowy Urząd Pracy, ul, Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-131-47-15 4. Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Baszków 112, 63-760 Zduny, NIP: 621-15-10-557 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, ul. Kołłataja 1, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-11-05-911 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-110-62-18 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie; Plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-11-13-916 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie; ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn NIP: 6211110409 9. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp; ul. Borecka 28, 63-720 Koźmin Wlkp; NIP: 621-16-82-436 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp., ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wlkp. NIP: 621-13-39-129 11. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie, ul. Ostrowska 49, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-10-15-065 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach, Borzęciczki 11, 63-720 Koźmin Wlkp; NIP: 621-13-39-170 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie, Konarzew 76, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6211105963 14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp., ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp. NIP: 621-11-13-715 15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie; ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn, NIP: 621-16-70-278 16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Młyńska 2d/1 63-700 Krotoszyn NIP: 621-155-03-09 2. Nazwa i adres Zamawiającego nr 2: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie Adres siedziby: ul. Młyńska 1, 63-700 Krotoszyn NIP: 621-15-36-551.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego - Załącznik Nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowne określa Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku: a) Zmiany ilości sprzedaży w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii wynikająca z np. odłączenia lub przyłączenia lub nabycia innego punktu poboru energii, utraty prawa własności do lokalu, nabycia prawa własności do lokalu. b) Zmiany terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy; ewentualnego przedłużenia terminu realizacji umowy max. do 6 miesięcy w związku z niewykorzystaniem przez Zamawiającego ilości umownych energii elektrycznej. c) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. d) Zmian osobowych: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami. e) Zmiany grupy taryfowej, o ile taka zmiana jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię wynikające z oferty f) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.supraholding.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Supra Holding S.A. ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław tel.71/ 77 70 400, faks 71/77 70 455, centrala@supraholding.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Supra Holding S.A. ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie