Olsztyn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 176725 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5233420, faks (089) 5233278.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym jako Załącznik nr 1 do SIWZ na stronie Zamawiającego tj. www.uwm.edu.pl/zamowienia...

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.50.00.00-0, 38.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.2.Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia 3.Wypełniony i podpisany formularz oferty. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaga dołączenia do oferty: 4.1 Katalog (folder) zawierający opis i specyfikację parametrów technicznych oferowanego asortymentu w zakresie części od 1 do 9. Każdy Wykonawca na potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, zobowiązany jest do dostarczania katalogów. 5.W przypadku przynależności przez Wykonawcę do grupy kapitałowej Zamawiający wymaga złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: 1.1.zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, 1.2.zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane: a)niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia, b)wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie. 3. W przypadku zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. 4.Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 305 ul. Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 311 ul. Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wysokościomierz ultradźwiękowy..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zestaw sześciu przetworników ultradźwiękowych fal podłużnych z wtykiem BNC w cylindrycznej ze stali kwasoodpornej lub z mosiądzu..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejestrator temperatury (z 4 sondami).


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Doposażenie statywu do pomiaru siły MultiTest 1 i Mecmesinn o pomiaru twardości pieczywa, łamliwości ciast i badania tekstury ciast.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Oscyloskop cyfrowy.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Miernik promieniowania UV-C.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wyparka próżniowa.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Miernik wilgotności i temperatury.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Manualny homogenizator tkankowy.