Woźniki: Dostawa i montaż lodowiska składanego wraz z dodatkowym wyposażeniem na boisku w kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej w Woźnikach przy ul. Powstańców 7
Numer ogłoszenia: 177179 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161541 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, woj. śląskie, tel. 34 36 69 900, faks 34 3573105.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż lodowiska składanego wraz z dodatkowym wyposażeniem na boisku w kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej w Woźnikach przy ul. Powstańców 7.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż lodowiska składanego o wym. 30 m x20 m wraz z dodatkowym wyposażeniem na boisku w kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej w Woźnikach przy ul. Powstańców 7.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.12.31-4, 42.53.20.00-4, 45.23.11.12-3, 37.48.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406504,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ