Gdańsk: Dostawa kabloliny jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego
Numer ogłoszenia: 177121 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162269 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 523 23 20, faks 58 523 31 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kabloliny jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 31321400-6; 31330000-8. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabloliny, zwanej dalej kabloliną, jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego. 3.Zamawiający informuje, że budowany statek jest statkiem badawczym rybołówstwa morskiego, oznaczony symbolem PKWiU 30.11.33.0 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług i podlega regulacjom podatkowym zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. g) ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w związku z tym stosuje się 0% stawkę podatku VAT. 4.Miejsce dostawy kabloliny: Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii, 81-378 Gdynia, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 46 lub inne miejsce na terenie miasta Helu lub Gdyni, wskazane przez Zamawiającego, 5.Kablolina będąca przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. 6.Kablolina musi: 1)być fabrycznie nowa tj. wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015r., bez śladów użytkowania, wymagane jest aby kablolina nie posiadała wad fizycznych i prawnych, 2)zostać dostarczona, rozładowana i wniesiona do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, 3)posiadać oznakowanie CE umieszczone na tabliczkach znamionowych lub bezpośrednio na kablolinie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 138 poz.935 z późn. zm.) - jeśli dotyczy. 7.Gwarancja: nie krótsza niż 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów rozdziału XII pkt. 1 ppkt.2) SIWZ) - termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 8.Zamawiający odmówi odbioru dostarczonej kabloliny, w przypadku: 1)stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonej kabloliny a przedstawionymi w ofercie, z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy, 2)uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie kabloliny w jej pełnym zakresie. 9.W przypadkach określonych w pkt. 8 przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust.2 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania kabloliny, a Wykonawca jest obowiązany do wymiany kabloliny na nową wolną od wad o tych samych lub lepszych parametrach technicznych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli tak ustalony termin przekroczy termin realizacji zamówienia określony w § 2 projektu umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt.1) projektu umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.32.14.00-6, 31.33.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ