Goleniów: Dostawa koncentratów spożywczych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie
Numer ogłoszenia: 176479 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 159139 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4667850, 4667902, faks 091 4667855.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka penitencjarna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koncentratów spożywczych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratów spożywczych dla potrzeb Zakładu Karnego w Goleniowie w ilości: zupa pieczarkowa w ilości 500 kg zupa biały barszcz w ilości 500 kg chrzan tarty w ilości 600 kg sos biały w ilości 500 kg koncentrat pomidorowy w ilości 3500 kg szczaw konserwowy w ilości 600 kg leczo pieczarkowe w ilości 2000 kg sos pieczarkowy w ilości 500 kg sos pieczeniowy w ilości 500 kg musztarda w ilości 600 kg ketchup w ilości 600 kg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.87.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35717,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ