Warszawa: Dostawa koszul safari z długimi rękawami
Numer ogłoszenia: 177095 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139503 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, adres do korespondencji: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 505 31 43, faks 22 505 34 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koszul safari z długimi rękawami.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Odbiorców (komórek organizacyjnych Zamawiającego) wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, koszul safari z długimi rękawami w ilości docelowej 8 740 sztuk. 2. Zamawiający zastrzega, iż gwarantuje zakup 70% ilości docelowej asortymentu określonego w pkt 1. Pozostałe 30% ilości docelowej przedmiotu zamówienia może zostać zamówione w zależności od potrzeb i woli Zamawiającego (prawo opcji). Niewykupienie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w ilości większej niż 70% ilości docelowej, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania niniejszej umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.33.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 502550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ