Gliwice: Dostawa laserowego analizatora wielkości cząstek oraz liofilizatora wraz z wyposażeniem. Oznaczenie sprawy OZ/D/15/91/DM
Numer ogłoszenia: 176357 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295266 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, faks 32 2371171, 2372194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa laserowego analizatora wielkości cząstek oraz liofilizatora wraz z wyposażeniem. Oznaczenie sprawy OZ/D/15/91/DM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Politechniki Śląskiej w podziale na 2 zadania. 2. CPV: 38.30.00.00-8 Przyrządy do pomiaru; 42.51.31.00-6 Urządzenia mrożące. 3. Termin realizacji (dotyczy wszystkich zadań): do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8, 42.51.31.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Liofilizator wraz z wyposażeniem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71161,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ