Jabłonka: Dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2016 dla potrzeb szkół Gminy Jabłonka
Numer ogłoszenia: 176963 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Jabłonce , ul. Piusa Jabłońskiego 4, 34-480 Jabłonka, woj. małopolskie, tel. 18 26 523 10, faks 18 26 523 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego w roku 2016 dla potrzeb szkół Gminy Jabłonka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego w ilości szacunkowej 213 000 litrów w roku 2016 dla potrzeb szkół Gminy Jabłonka, tj.: 1) Zespołu Szkół w Jabłonce, 2) Zespołu Szkół w Lipnicy Małej, 3) Zespołu Szkół w Orawce, 4) Zespołu Szkół w Podwilku, 5) Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej, 6) Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Małej, 8) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Podwilku, 9) Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce 2. Lekki olej opałowy musi charakteryzować się następującymi parametrami fizyko-chemicznymi: gęstość w temperaturze 15 C, nie wyższa niż 0,860 g/ml temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 o C lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie większa niż 6,00 mm2/s skład frakcyjny: do 250oC destyluje nie więcej niż 65%/V/V do 350oC destyluje nie mniej niż 85%/V/V zawartość siarki nie więcej niż 0,10%/m/m pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3%/m/m pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%/m/m zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg wartość opałowa nie niższa niż -42,6 MJ/kg temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC 3. Główny przedmiot CPV-09135100-5 Olej opałowy 4. Zapotrzebowanie na olej opałowy przedstawia się następująco (harmonogram dostaw): Lp. Nazwa jednostki ilość termin dostawy w m-cach 1. Zespół Szkół w Jabłonce Zbiornik 15 000 litrów Razem: 50 000 litrów 10 000 l 10 000 l 10 000 l 10 000 l 10 000 l Styczeń luty marzec listopad grudzień 2. Zespół Szkół w Lipnicy Zbiornik 8 000 litrów Razem: 24 000 litrów 6 000 l 6 000 l 6 000 l 6 000 lStyczeń kwiecień październik grudzień 3. Zespół Szkół w Orawce Zbiornik 11 000 litrów Razem: 11 000 litrów 7 000 l 4 000 l styczeń-kwiecień październik-grudzień 4. Zespół Szkół Podwilku Zbiornik 8 000 litrów Razem: 32 000 litrów 6 000 l 6 000 l 4 000 l 4 000 l 6 000 l 6 000 l Styczeń luty marzec październik listopad grudzień 5. Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej Zbiornik 15 000 litrów Razem: 27 000 litrów 14 000 l 13 000 l styczeń-kwiecień październik-grudzień 6. Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej Zbiornik 16 000 litrów Razem: 32 000 litrów 20 000 l 12 000 l styczeń-kwiecień październik-grudzień 7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Małej Zbiornik 10 000 litrów Razem: 16 000 litrów 8 000 l 8 000 l luty październik 8. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Podwilku Zbiornik 8 000 litrów Razem: 9 000 litrów 5 000 l 4 000 l styczeń-luty listopad 9. Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jabłonce Zbiornik 5 000 litrów Razem: 12 000 litrów 3 000 l 3 000 l 3 000 l 3 000 l styczeń marzec październik grudzień Razem: 213 000 l oleju opałowego 5. Określenie powyższej ilości oleju są szacunkowe. Zamawiający będzie każdorazowo określał wielkości danej partii materiału. Zamawiający ma prawo zmienić ilości oleju w stosunku do ilości określonych w postępowaniu przetargowym. Faktyczna ilość zakupionego oleju będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakresu ilościowego dostaw oleju w granicach 20 % w stosunku do ilości wykazanej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca wraz z dostawą przedłoży dokument potwierdzający pochodzenie i jakość dostarczonego oleju opałowego. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania jakościowe dot. zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 roku (Dz. U. Nr 4 poz. 30) oraz odpowiednio normy PN-C-96024:2011. 7. Faktury na ilość dostarczonego oleju opałowego będą wystawiane oddzielnie na każdą jednostkę objętą dostawą. Dane do faktury zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty przetargowej (Załącznik nr 1 do SIWZ); 2. Formularz cenowy (Załącznik nr 1a do SIWZ); 3. W przypadku Konsorcjum należy dołączyć szczegółową informację o Wykonawcach stanowiących Konsorcjum (Załącznik nr 2 do SIWZ) - jeśli dotyczy; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze; 5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 7. Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. 8. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert na podstawie art. 26 ust. 3. 9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - wymagane w pkt III.4.2, III. 4. 4, niniejszej części dokumenty winien złożyć każdy Wykonawca. Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszej części winny być złożone wspólnie przez Wykonawców. 10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 1.5. odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 12. Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, czy to indywidualnie czy też jako Partner Konsorcjum w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego. 13. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w Rozdziale 12 SIWZ na podstawie, których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków określonych w Rozdziale 11 SIWZ. 14. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 15. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 16. Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 16. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 18. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 19. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko w następujących przypadkach: - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą przepisów prawa podatkowego mająca wpływ na wysokość podatku VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpiła urzędowa zmiana stawki podatku VAT, mająca wpływ na wysokość wynagrodzenia - Wykonawca skoryguje odpowiednio wynagrodzenie uwzględniając nową stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego ceny jednostkowe będą mogły być skorygowane tylko i wyłącznie o kwotę, wynikającą z ww. zmiany. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT i/lub stawki podatku akcyzowego jeszcze nie dokonano; - zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; - siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego. - zmiany ceny w trakcie obowiązywania umowy będą następować w przypadku wzrostu lub spadku ceny jednostkowej 1000 litrów oleju opałowego u producenta, u którego zaopatruje się Wykonawca 2. Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ okoliczności określone w opisanych powyżej przypadkach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd gminy Jabłonka ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka ,pok. 213.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół w Jabłonce, 34-480 Jabłonka, ul. Piusa Jabłońskiego 4, sekretariat (I piętro). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Gabinet Z-cy Dyrektora godz. 10:05.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: a) Cena (Kc) - 80 pkt b) Termin dostawy (Kt) - 20 pkt 2. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów: a) Cena /Kc/ - kryterium temu przypisuje się wagę nie więcej niż 80 pkt. Kryterium ceny dotyczy ceny brutto określonej w kolumnie 7 formularza cenowego, wyrażonej w złotych polskich. Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób: oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium (80pkt) ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:Kc=(Cn/Cb)x80punktów Gdzie: Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu Cb - cena zaoferowana w ofercie badanej b) Termin dostawy /Kt/ - kryterium temu przypisuje się wagę nie więcej niż 20 pkt Kryterium termin dostawy dotyczy określonego w formularzu oferty maksymalnego terminu dostawy każdej partii oleju opałowego wyrażonego w pełnych dniach roboczych. Termin realizacji dostawy liczony od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą przekazywane dostawcy w godzinach od 8.00 - 14.00 Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób: oferta która zawiera najkrótszy termin dostawy otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium (20 pkt) ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: Kt=(Tn/Tb)x20punktów Gdzie: Kt - ilość punktów przyznanych Wykonawcy Tn - najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu Tb - termin dostawy określony w ofercie badanej 3. Łączna ilość punktów (W) jaką otrzyma oferta, zostanie ustalona w następujący sposób: W = Kc + Kt 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 5. Ocena ofert dokonywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Pani Anna Dworszczak, tel./fax. 182652310 lub 182652900, e-mail: SPJablonka1@poczta.fm Pani Barbara Smolarek, tel. 182611153, e-mail: zeas@jablonka.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie