Warszawa: Dostawa materiałów budowlanych (zadanie 1717 Mińsk Mazowiecki).
Numer ogłoszenia: 176175 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164129 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SINEVIA Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych (zadanie 1717 Mińsk Mazowiecki)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz rozładunek materiałów budowlanych na wskazanym miejscu - zadanie 1717 Mińsk Mazowiecki wg zestawienia i rysunków. 2. Miejsce dostawy: Mińsk Mazowiecki ul. Piękna 3, 3. Szczegółową ilość oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza cenowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.40.00-1, 44.11.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 306750,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ