Olsztyn: Dostawa mebli biurowych z płyty, szaf i krzeseł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
Numer ogłoszenia: 176413 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261258 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5225200, 5225760, faks 089 5225205.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych z płyty, szaf i krzeseł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych z płyty, szaf i krzeseł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do umowy. 3. Cały asortyment objęty przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, gatunku I, spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment posiadał wymagane certyfikaty i/lub atest. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia do dnia 15 grudnia 2015 r. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 24 grudnia 2015 r., w zależności od dyspozycji Zamawiającego. 6.Miejscem dostawy wyposażenia jest dla zadania nr 5 nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, natomiast dla zadań od nr 1 - 4 Komenda Miejska Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Meble z płyty.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84906,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Meble metalowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48020,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Krzesła i fotele.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32949,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 4   

Nazwa: Wyposażenie różne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6073,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 5   

Nazwa: Krzesła i fotele KPP Gołdap.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28523,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ