Szczecin: Dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych wielokrotnego użytku dla Bloków Operacyjnych SPSK-2 PUM w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 176865 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, faks 91 4661113.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych wielokrotnego użytku dla Bloków Operacyjnych SPSK-2 PUM w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych wielokrotnego użytku dla Bloków Operacyjnych SPSK-2 PUM w Szczecinie Zamówienie składa się z 10 zadań: Zadanie nr 1 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (68 pozycji); Zadanie nr 2 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (2 pozycje); Zadanie nr 3 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (2 pozycje); Zadanie nr 4 : Końcówka irygacyjno-aspiracyjna (1 pozycja); Zadanie nr 5 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (8 pozycji); Zadanie nr 6 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (8 pozycji); Zadanie nr 7 : Różnego rodzaju narzędzia laparoskopowe (55 pozycji); Zadanie nr 8 : Różnego rodzaju narzędzia laparoskopowe (16 pozycji); Zadanie nr 9 : Różnego rodzaju narzędzia laparoskopowe (14 pozycji); Zadanie nr 10: Kleszczyki laparoskopowe (1 pozycja);.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.90.00-2, 33.16.80.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) pełnomocnictwo - w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty; b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; c) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania określone w pkt VI SIWZ; d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt VIII SIWZ; e) oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego - określone w pkt IX SIWZ; f) wypełniony przez Wykonawcę formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty. 4. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty muszą być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką (ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem). 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania: a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania; b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ; c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje pełnomocnik. W sytuacji, gdy każdy z wykonawców samodzielnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie odrębnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców; d) dokumenty wymienione w pkt VI ppkt 2 każdy wykonawca składa oddzielnie; e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej każdy Wykonawca składa oddzielnie; f) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone w pkt VIII SIWZ należy złożyć tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków; g) wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący kto składa oświadczenie, tj. czy oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w imieniu konsorcjum; h) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§ 6 wzoru umowy 3. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, każda ze stron umowy począwszy od dnia ogłoszenia przepisów wprowadzających te zmiany może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości poszczególnych cen jednostkowych określonych w formularzu/ach cen jednostkowych. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 5. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy stawki podatku od towarów i usług, Wykonawca wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej netto. § 11 1. W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia bądź ich braku z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku wyrobów wraz z informacją o wszystkich ich odpowiednikach występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. 2. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość co wyroby, o których mowa w § 1 ust. 2. 3. Sprzedawca zobowiązany jest przesłać do Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Kupującego: a. informację, o której mowa w ust. 1, b. nieodpłatnie 1 sztukę oferowanego zamiennika, c. dokumenty dopuszczające oferowany zamiennik do obrotu, o ile jest to wymagane zgodnie z przepisami. 4. Po przetestowaniu Kupujący powiadomi Sprzedawcę faksem lub pocztą elektroniczną o decyzji w sprawie dostarczania zamiennika. 5. W przypadku pozytywnej decyzji Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest przesłać Kupującemu aneks do umowy. Sprzedawca ma prawo realizować dostawy zamienników dopiero po podpisaniu aneksu do umowy. 6. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wyrobów na inne podejmuje Kupujący. 7. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy. Sprzedawca w przypadku wprowadzenia do obrotu nowych wyrobów lepszej jakości zobowiązany jest w piśmie, o którym mowa w ust. 3 lit. a) podać na czym polegają różnice nowego wyrobu w stosunku do wyrobu stanowiącego przedmiot umowy i uzasadnić ich wpływ na jakość wyrobu. § 12 Na uzasadniony wniosek Kupującego strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości asortymentu ujętego w poszczególnych pozycjach formularza cen jednostkowych w ramach danego zadania, przy zachowaniu wartości określonej w formularzu cen jednostkowych danego zadania. § 13 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku: a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego, b) wprowadzenia do obrotu po zawarciu umowy nowych wyrobów o lepszej jakości od wyrobów stanowiących przedmiot umowy, o ile zostaną spełnione warunki określone w § 11 ust. 2-7 umowy c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, e) w przypadku, o którym mowa w § 11 i 12 umowy. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust 3-4 umowy do wniosku ponadto winny być załączone dowody na okoliczność, w jakim stopniu powoływana zmiana przepisów ma wpływ na wysokość cen jednostkowych. § 17 1. Okres realizacji umowy wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3/ W przypadku niewykorzystania ilościowego wyrobów w terminie wskazanym w ust. 1 Zamawiający ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności przedłużyć termin realizacji umowy w zakresie poszczególnych zadań. Zamawiający ma prawo składać oświadczenie o przedłużeniu obowiązywania umowy wielokrotnie, z tym, że łączny okres przedłużenia umowy w stosunku do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk2-szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego (M), pok. nr 11. koszt. 36,90 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2015 r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (68 pozycji);.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (2 pozycje);.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (2 pozycje);.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 : Końcówka irygacyjno-aspiracyjna (1 pozycja);.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (8 pozycji);.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 : Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne (8 pozycji);.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 : Różnego rodzaju narzędzia laparoskopowe (55 pozycji);.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8 : Różnego rodzaju narzędzia laparoskopowe (16 pozycji);.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9 : Różnego rodzaju narzędzia laparoskopowe (14 pozycji);.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10: Kleszczyki laparoskopowe (1 pozycja);.