Olsztyn: Dostawa nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego w Bartążku na sezon wiosna 2016
Numer ogłoszenia: 176549 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku , Bartążek, ul. Warmiński Las 46, 10-687 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5418663, faks 89 5118407.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa (zakład).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nawozów mineralnych dla Zakładu Doświadczalnego w Bartążku na sezon wiosna 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nawozy mineralne będące przedmiotem zamówienia: CZĘŚĆ I: nawóz mineralny Polifoska o zawartości 6 % N+ 20 % P+ 30 % K lub równoważny, w ilości 70 000 kg - dostawa w opakowaniach big bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500 kg; CZĘŚĆ II: nawóz mineralny Canwil o zawartości 27 % N lub równoważny, w ilości 6 000 kg - dostawa w opakowaniach big bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500 kg; opakowaniach big bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500 kg; CZĘŚĆ III: Saletra - o zawartości 34 % N, w ilości 85 000 kg - dostawa w opakowaniach big bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500 kg; opakowaniach big bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500 kg; CZĘŚĆ IV: Korn-Kali - o zawartości 40 % K2O +Mg+S lub równoważny, w ilości 20 000 kg - dostawa w opakowaniach big bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500 kg; opakowaniach big bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500 kg; CZĘŚĆ V: Siarczan Magnezu - o zawartości 16 % Mg, 32 % S-, w ilości 1 200 kg - dostawa w opakowaniach oryginalnych o wadze 25 kg. 2. Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta nawozów. Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.1.2.1.1. SIWZ. Produkt równoważny zaoferowany przez wykonawcę musi być dopuszczonych do stosowania i obrotu handlowego na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Przedmioty umowy o których mowa w ust. 1 (3.1.2. SIWZ) wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie określonym w złożonej przez siebie ofercie, z uwzględnieniem terminu określonego w 14.4.1. SIWZ. O dokładnym termin dostawy zamówienia wykonawca zawiadomi zmawiającego drogą poczty elektronicznej e-mail lub faksem 4. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 50 dni. Termin będzie liczony od dnia 11 stycznia 2016 roku i od tego dnia wykonawca będzie mógł zrealizować dostawy. W związku z powyższym maksymalny termin realizacji dostawy upłynie w dniu 29 lutego 2015 roku. 5. W przypadku zwłoki wykonawcy w realizacji dostawy danej części zamówienia poza termin określony w ofercie , z uwzględnieniem terminu określonego w 14.4.1. SIWZ, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznej wartości brutto danej części zamówienia za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka w dostawie danej części zamówienia przekroczy 30 dni zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości brutto zamówienia. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy 10 % wartości brutto danej części. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej przez zwłokę szkody. 6. Termin płatności należności wynikających z faktur VAT wykonawca i zamawiający ustalają na dzień 30 listopada 2016 roku. Wykonawca zrzeka się wobec zamawiającego wszelkich mogących wyniknąć z tego faktu roszczeń i oświadcza, że taki termin płatności akceptuje. Wykonawca i zamawiający ustalają, że niezależnie od ustaleń przeciwnych będzie ich wiązał termin płatności wskazany powyżej..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8, 24.44.00.00-1, 24.42.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oprócz dokumentów wymienionych pkt III.4 albo w pkt III.5 do oferty należy dołączyć: a) Wypełniony formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, b) wzór umowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, c) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, d) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy): da) dla osoby.osób podpisującej.cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę - gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z właściwego rejestru) lub db) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu przetargowym (złożenia oferty) i zawarcia umowy - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub dc) do reprezentowania podmiotu w postępowaniu przetargowym (złożenia oferty) oraz do zawierania w jego imieniu umowy - w przypadku, gdy wykonawcą jest oddział reprezentujący osobę prawną lub osobę o której mowa w art. 33(1) § 1 kc. Pełnomocnictwo, o ile jest wymagane należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej .za zgodność z oryginałem. przez wykonawcę.ów. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty i zawarcia umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. 2. Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i 5.1 SIWZ, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, które zawiera w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 4. Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani, przed zawarciem umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 5. W przypadku ubiegania się o zamówienia przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników umocowany jest do reprezentacji spółki w zakresie określonym umowa spółki, a jeżeli ta nie określa zasad reprezentacji, zastosowanie znajda przepisy k.c. W zakresie określonym umowa, każdy ze wspólników może samodzielnie reprezentować sprawy spółki, a więc składać dokumenty, oświadczenia i ofertę. W takim przypadku zamawiający za wystarczające uzna dołączenie do ofert zamiast podpisanego pełnomocnictwa, umowy spółki. 6. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę produktu równoważnego, wykonawca ma obowiązek dowieść równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Każda zmiana zawartej umowy wymagać będzie zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) numeru katalogowego produktu, b) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp strony dopuszczają zmiany umowy w sytuacji gdy: a) wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany (udoskonalony), b) wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego (fabrycznie nowego) o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu. 3. Wszelkie zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego. 4. Nie stanowi zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wykazanych do kontaktów między stronami. 5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 2 i 3 wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanych zmian, b) uzasadnienie. 6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 2 i 3. 7. Brak odpowiedzi jednej ze Stron na propozycję zmian, poczytuje się w razie wątpliwości za brak wyrażenia zgody na tę zmianę. 8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1- 7 jest nieważna

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ihar.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek ul. Warmiński Las 46 10-687 Olsztyn faks: 89 511 84 07 e-mail: hrbartazek@wp.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zakładu Doświadczalnego Bartążek, 10-687 Olsztyn, ul. Warmiński Las 46, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nawóz mineralny Polifoska lub równoważny.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: nawóz mineralny Canwil lub równoważny.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Korn-Kali lub równoważny.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Saletra.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Siarczan Magnezu.