Opoczno: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
Numer ogłoszenia: 176197 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229056 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 44 7544823, 7544822, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ