Poznań: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 37/15
Numer ogłoszenia: 176125 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137175 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8491375, faks 061 8491562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 37/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym jej integralną część.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.40.00-6, 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań moczu wraz z dzierżawą analizatora

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134168,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ