Lisewo: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących - GminnegoGimnazjum w Lisewie i Budynku Zaplecza Sportowego w Lisewie
Numer ogłoszenia: 176185 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lisewo , ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6768614, faks 56 6768965.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących - GminnegoGimnazjum w Lisewie i Budynku Zaplecza Sportowego w Lisewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Gminnym Gimnazjum w Lisewie w ilości ok. 100.000 litrów i budynku zaplecza sportowego w Lisewie w ilości ok. 5.000 litrów w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. wyprodukowanego według PN-C-96024: dla L1 spełniającego następujące parametry jakościowe: 1) Wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg 2) Zawartość siarki nie większa niż 0,10% m/m 3) Temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC 4) Gęstość w temp.15o - nie wyższa niż - 0,86 g/ml 5) Lepkość kinetyczna w temp. 20o nie większa niż - 6 mm2 /s 6) Skład frakcyjny: - do temperatury 250oC destyluje się nie więcej niż 65%v/v - do temperatury 350oC destyluje się nie więcej niż 85%v/v 7) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg 8) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3%/m/m 9) Pozostałość po spaleniu nie większa niż 0,1% /m/m 10) Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg 11. Barwa - czerwona.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 30.12.2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie